บุคลากร งานวิจัย บริการวิชาการ เอกสารวิชาการ เข้าระบบ  
  หน้าแรก

   งานวิจัย
แสดงโครงการวิจัย
แสดงกลุ่มโครงการวิจัย
ข้อมูลประกันคุณภาพ


  โครงการวิจัย หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

ผลของแสงต่อการเจริญเติบโตของต้นเหมี้ยง (ภายใต้ชุดโครงการการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์จากเหมี้ยงเพื่อสังคมและเศรษฐกิจที่ยั่งยืน)
Effect of light on Miang (Camellia sinensis var. assamica) growing

หัวหน้าโครงการ ผศ.ธีระพงษ์ เสาวภาคย์
บริหารจัดการที่ ภาควิชาเกษตรที่สูงและทรัพยากรธรรมชาติ
แหล่งสนับสนุนงานวิจัย งบประมาณแผ่นดิน
วันที่ดำเนินการ 1 ตุลาคม 2560 - 30 กันยายน 2561กลุ่มวิจัย

  1. กลุ่มวิจัยด้านการผลิตพืช

รายชื่อนักวิจัย

  1. ผศ.ธีระพงษ์ เสาวภาคย์ (หัวหน้าโครงการ)
  2. นายถาวร สุภาวงศ์ (นักวิจัยร่วม)
  3. ผศ.ดร.ธนียา เจติยานุกรกุล (นักวิจัยร่วม) , จาก คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  4. นายนเรศ ปินตาเลิศ (นักวิจัยร่วม)
 

วัตถุประสงค์โครงการ

1. สนองพระราชดำริโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยาม-บรมราชกุมารี (อพ.สธ.) 2. เพื่อศึกษาปริมาณแสงที่เหมาะสมสำหรับต้นเหมี้ยง 3. เพื่อใช้เป็นแนวทางในการส่งเสริมการปลูกเหมี้ยงและเป็นแนวทางการฟื้นฟูป่าไม้โดยการปลูกเหมี้ยงแทรกในรูปแบบวนเกษตร

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

ทราบเปอร์เซ็นต์ของแสงที่เหมี้ยงเจริญเติบโตได้ดี เพื่อเป็นแนวทางในการส่งเสริมการปลูกเหมี้ยงและใช้เป็นแนวทางในการฟื้นฟูป่ารูปแบบวนเกษตรต่อไป      Nedstat Basic   www.agri.cmu.ac.th