บุคลากร งานวิจัย บริการวิชาการ เอกสารวิชาการ เข้าระบบ  
  หน้าแรก

   งานวิจัย
แสดงโครงการวิจัย
แสดงกลุ่มโครงการวิจัย
ข้อมูลประกันคุณภาพ


  โครงการวิจัย หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

การศึกษาสัดส่วนแก่นและกระพี้ของไม้สัก
-

หัวหน้าโครงการ ผศ.ธีระพงษ์ เสาวภาคย์
บริหารจัดการที่ ภาควิชาเกษตรที่สูงและทรัพยากรธรรมชาติ
แหล่งสนับสนุนงานวิจัย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
วันที่ดำเนินการ 22 มิถุนายน 2563 - 21 กุมภาพันธ์ 2565กลุ่มวิจัย

  1. กลุ่มวิจัยด้านสารเคมีและสิ่งแวดล้อม

รายชื่อนักวิจัย

  1. ผศ.ธีระพงษ์ เสาวภาคย์ (หัวหน้าโครงการ)
  2. นายกฤษชนะ นิสสะ (นักวิจัยร่วม) , จาก ศูนย์เมล็ดพันธุ์ไม้ภาคเหนือ
  3. ผศ.ดร.ธนียา เจติยานุกรกุล (นักวิจัยร่วม) , จาก คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  4. นายเรวัต พิมสาร (นักวิจัยร่วม) , จาก องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้เขตแพร่
  5. อ.ดร.สุวรรณ ตั้งมิตรเจริญ (นักวิจัยร่วม) , จาก คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาเกษตรศาสตร์
 

วัตถุประสงค์โครงการ

1. เพื่อเป็นการสนองพระราชดำริภายใต้ โครงการวิจัยและพัฒนาไม้สักในประเทศไทยให้เป็นศูนย์กลางไม้สักของภูมิภาคหรือของโลก
2. เพื่อศึกาษาสัดส่วนแก่นและกระพี้ของไม้สักจากสวนป่าขององค์การอุตสาหกรรมป่าไม้
3. เพื่อคัดเลือกไม้สักที่มีการสร้างแก่นในปริมาณสูง เพื่อใช้ในการปรับปรุงพันธุ์ต่อไป      Nedstat Basic   www.agri.cmu.ac.th