บุคลากร งานวิจัย บริการวิชาการ เอกสารวิชาการ เข้าระบบ  
  หน้าแรก

   งานวิจัย
แสดงโครงการวิจัย
แสดงกลุ่มโครงการวิจัย
ข้อมูลประกันคุณภาพ


  โครงการวิจัย หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

องค์ประกอบในระบบนิเวศต้นน้ำบางประการภายหลังการพื้นฟูพื้นที่ป่าต้นนํ้าเสื่อมสภาพบนพื้นที่สูงชัน จังหวัดเชียงใหม่
-

หัวหน้าโครงการ นายกันย์ จำนงค์ภักดี (กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืช)
บริหารจัดการที่ ภาควิชาเกษตรที่สูงและทรัพยากรธรรมชาติ
แหล่งสนับสนุนงานวิจัย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
วันที่ดำเนินการ 1 ตุลาคม 2561 - 30 กันยายน 2565กลุ่มวิจัย

  1. กลุ่มวิจัยด้านเกษตรที่สูง

รายชื่อนักวิจัย

  1. นายกันย์ จำนงค์ภักดี (หัวหน้าโครงการ)
  2. นายจักรพงษ์ ไชยวงค์ (นักวิจัยร่วม) , จาก มหาวิทยาลัยแม่โจ้
  3. นายณปวันชัย กุลฉัตรฐานนท์ (นักวิจัยร่วม) , จาก กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืช
  4. นางสาวธัญพิมล ขุนแร่ (นักวิจัยร่วม) , จาก กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืช
  5. ผศ.ธีระพงษ์ เสาวภาคย์ (นักวิจัยร่วม)
  6. นายปราโมท สุขสถิต (นักวิจัยร่วม) , จาก กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืช
  7. นายมานพ แก้วฟู (นักวิจัยร่วม) , จาก กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืช
  8. นายสกุลเดช นันตา (นักวิจัยร่วม) , จาก กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืช
       Nedstat Basic   www.agri.cmu.ac.th