บุคลากร งานวิจัย บริการวิชาการ เอกสารวิชาการ เข้าระบบ  
  หน้าแรก

   งานวิจัย
แสดงโครงการวิจัย
แสดงกลุ่มโครงการวิจัย
ข้อมูลประกันคุณภาพ


  โครงการวิจัย หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

การศึกษาความสัมพันธ์ของปัจจัยแวดล้อมและสายพันธุ์กาแฟอะราบิกาที่มีผลต่อการเจริญเติบโตและผลิตกาแฟบนพื้นที่สูง
Study of relationships between microenvironments and coffee variety (coffea arabica L.) on coffee productions at Highland Research Station, Chiang Mai University

หัวหน้าโครงการ อ.ดร.ปณิดา กาจีนะ
บริหารจัดการที่ ภาควิชาเกษตรที่สูงและทรัพยากรธรรมชาติ
แหล่งสนับสนุนงานวิจัย เงินรายได้คณะเกษตรศาสตร์
วันที่ดำเนินการ 1 ตุลาคม 2562 - 24 กุมภาพันธ์ 2564กลุ่มวิจัย

  1. กลุ่มวิจัยด้านสารเคมีและสิ่งแวดล้อม
  2. กลุ่มวิจัยด้านการผลิตพืช

รายชื่อนักวิจัย

  1. อ.ดร.ปณิดา กาจีนะ (หัวหน้าโครงการ)
  2. นายชวลิต กอสัมพันธ์ (นักวิจัยร่วม)
  3. ผศ.ธีระพงษ์ เสาวภาคย์ (นักวิจัยร่วม)
  4. ผศ.ดร.นริศ ยิ้มแย้ม (นักวิจัยร่วม)
  5. ว่าที่ร้อยตรีประเสริฐ คำออน (นักวิจัยร่วม)
  6. นางสาวพัชนี สุวรรณวิศลกิจ (นักวิจัยร่วม)
  7. ดร.สิทธิเศวตร์ ลอดแก้ว (นักวิจัยร่วม)
 

วัตถุประสงค์โครงการ

1. ศึกษาปัจจัยแวดล้อมที่มีผลต่อผลผลิตกาแฟแต่ละกลุ่มสายพันธุ์บนพื้นที่สูง 2. ศึกาษาลักษณะเชิงหน้าที่และปริมาณผลผลิตของกาแฟแต่ละกลุ่มสายพพันธุ์ที่ปลูกภายนอกพื้นที่สูง 3.ศึกษาความสัมพันธ์ของปัจจัยแวดล้อมและลักษณะเชิงหน้าที่ที่มีผลต่อการเจิรญเติบโตและผลิตกาแฟบนพื้นสูง      Nedstat Basic   www.agri.cmu.ac.th