งานวิจัย บริการวิชาการ เอกสารวิชาการ เข้าระบบ  
  หน้าแรก

   งานวิจัย
แสดงโครงการวิจัย
แสดงกลุ่มโครงการวิจัย
ข้อมูลประกันคุณภาพ


  โครงการวิจัย หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

การประเมินโครงการสหกิจศึกษา ภาควิชาสัตวศาสตร์และสัตว์น้ำ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
Success Evaluation of the Co-operative Education Project of the Department of Animal and Aquatic Science, Faculty of Agriculture, Chiang Mai University

หัวหน้าโครงการ นางแสงดาว แบนซิเกอร์
บริหารจัดการที่ สัตวศาสตร์
แหล่งสนับสนุนงานวิจัย เงินรายได้คณะเกษตรศาสตร์
วันที่ดำเนินการ 22 เมษายน - 22 ธันวาคม 2556รายชื่อนักวิจัย

  1. นางแสงดาว แบนซิเกอร์ (หัวหน้าโครงการ)
 

วัตถุประสงค์โครงการ

1. เพื่อศึกษาระดับผลสัมฤทธิ์ของโครงการตามวัตถุประสงค์ของโครงการ
2. เพื่อศึกษาความคิดเห็นและความพึงพอใจของนักศึกษาและสถานประกอบการที่ร่วมโครงการสหกิจศึกษา
3. เพื่อศึกษาปัญหาและอุปสรรคของโครงการเพื่อใช้เป็นข้อมูลในการปรับปรุงวางแผนการจัดทำโครงการต่อไปในอนาคต

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

1. ได้ทราบระดับผลสัมฤทธิ์ของโครงการตามวัตถุประสงค์ของโครงการ
2. ได้ทราบความคิดเห็นและความพึงพอใจของนักศึกษาและสถานประกอบการที่ร่วมโครงการสหกิจศึกษา
3. ได้ทราบปัญหาอุปสรรคของโครงการสามารถนำไปเป็นทิศทางการพัฒนาอันเป็นประโยชน์ต่อการวางแผนการจัดทำโครงการในอนาคต      Nedstat Basic   www.agri.cmu.ac.th