งานวิจัย บริการวิชาการ เอกสารวิชาการ เข้าระบบ  
  หน้าแรก

   งานวิจัย
แสดงโครงการวิจัย
แสดงกลุ่มโครงการวิจัย
ข้อมูลประกันคุณภาพ


  โครงการวิจัย หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

ปัจจัยที่ทำให้เกิดความเสี่ยงด้านการเงินและพัสดุของคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
-

หัวหน้าโครงการ นางสาวสายฝน วงค์สุวรรณ
บริหารจัดการที่ สํานักงานเลขานุการ
แหล่งสนับสนุนงานวิจัย เงินรายได้คณะเกษตรศาสตร์
วันที่ดำเนินการ 22 เมษายน 2556 - 22 เมษายน 2557รายชื่อนักวิจัย

  1. นางสาวสายฝน วงค์สุวรรณ (หัวหน้าโครงการ)
  2. นางสาวจิราพร บุญมา (นักวิจัยร่วม)
  3. นางชนนิกานต์ แก้วเทพ (นักวิจัยร่วม)
  4. นายชนพัฒน์ มันทเล (นักวิจัยร่วม)
  5. นางสาวพิกุล มูลนิลตา (นักวิจัยร่วม)
  6. นางสังวาลย์ เกตุสุวรรณ์ (นักวิจัยร่วม)
 

วัตถุประสงค์โครงการ

1. เพื่อศึกษาปัจจัยที่ทำให้เกิดความเสี่ยงด้านการเงินและพัสดุ ของคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
2. เพื่อศึกษาและประเมินระดับความเสี่ยง (Assessment) ในการบริหารงานด้านการเงินและพัสดุของคณะเกษตรศาสตร์ มหาิวิทยาลัยเชียงใหม่
3. เพื่อหาแนวทางป้องกันหรือวิธีการควบคุมและลดระดับความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นในแต่ละปี

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

1. ทำให้ทราบปัจจัยเสี่ยงที่ส่งผลกระทบต่อการบริหารงานด้านการเงินและัพัสดุของคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
2. ทำให้ทราบระดับความเสี่ยงที่เกิดขึ้นจากการบริหารงานด้านการเงินและพัสดุของคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
3. เพื่อให้ได้แนวทางหรือวิธีการป้องกัน ควบคุม เพื่อลดระดับความเสี่ยงด้านการเงินและัพัสดุที่อาจจะเกิดขึ้นได้ในแต่ละปี ของคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่      Nedstat Basic   www.agri.cmu.ac.th