งานวิจัย บริการวิชาการ เอกสารวิชาการ เข้าระบบ  
  หน้าแรก

   งานวิจัย
แสดงโครงการวิจัย
แสดงกลุ่มโครงการวิจัย
ข้อมูลประกันคุณภาพ


  โครงการวิจัย หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

การวิเคราะห์งานบริการทดสอบคุณภาพเมล็ดพันธุ์พืชคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
Analysis of implementation of seed quality test service, Faculty of Agriculture, Chiang Mai University

หัวหน้าโครงการ อ.ดร.แสงทิวา สุริยงค์
บริหารจัดการที่ พืชไร่
แหล่งสนับสนุนงานวิจัย เงินรายได้คณะเกษตรศาสตร์
วันที่ดำเนินการ 22 เมษายน - 22 ตุลาคม 2556รายชื่อนักวิจัย

  1. อ.ดร.แสงทิวา สุริยงค์ (หัวหน้าโครงการ)
  2. นายอดุลย์ ใจอินผล (นักวิจัยร่วม)
 

วัตถุประสงค์โครงการ

1. เพื่อศึกษาขั้นตอนที่ชัดเจนในการับบริการทดสอบคุณภาพเมล็ดพันธุ์พืช
2. เพื่อประเมินผลการทำงานรับบริการทดสอบเมล็ดพันธุ์พืช สาขาพืชไร่ ภายใต้การบริหารของศูนย์บริการวิชาการและถ่ายทอดเทคโนโลยี คณะเกษตรศาสตร์ มช.
3. เพื่อศึกษาข้อจำกัดและปัจจัยสภาพแวดล้อมที่มีผลต่อการงานบริการทดสอบคุณภาพเมล็ดพันธุ์

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

1. ผู้วิจัย เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการและผู้รับบริการมีความรู้ความเข้าใจขั้นตอนที่ชัดเจนในการรับบริการทดสอบคุณภาพเมล็ดพันธุ์ และเป็นแนวทางในการปรับปรุงการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
2. ผู้บริหาร ผู้วิจัย เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการสามารถใช้ผลการวิเคราะห์เป็นแนวทางในการแก้ไขปัญหาและปรับปรุง ปัจจัยที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติ รวมถึงสภาพแวดล้อมในการรับบริการทดสอบคุณภาพเมล็ดพันธุ์
3. ผลของงานวิเคราะห์สามารถใช้เป็นแนวทางในการส่งเสริมการบริหารงาน และขยายการรับวิเคราะห์ในด้านอื่น ๆ ต่อไปได้      Nedstat Basic   www.agri.cmu.ac.th