งานวิจัย บริการวิชาการ เอกสารวิชาการ เข้าระบบ  
  หน้าแรก

   งานวิจัย
แสดงโครงการวิจัย
แสดงกลุ่มโครงการวิจัย
ข้อมูลประกันคุณภาพ


  โครงการวิจัย หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

ทัศนคติของนักศึกษาต่อการมีส่วนร่วมในกิจกรรมพัฒนาคุณภาพนักศึกษา ภายในคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
Students Attitude on Activities Participate in the Faculty of Agriculture Chiang Mai University

หัวหน้าโครงการ นายสมโภชน์ อริยจักร์
บริหารจัดการที่ สํานักงานเลขานุการ
แหล่งสนับสนุนงานวิจัย เงินรายได้คณะเกษตรศาสตร์
วันที่ดำเนินการ 22 เมษายน - 22 ธันวาคม 2556รายชื่อนักวิจัย

  1. นายสมโภชน์ อริยจักร์ (หัวหน้าโครงการ)
  2. อ.ดร.จิรวัฒน์ พัสระ (ที่ปรึกษา)
  3. นางนงเยาว์ แสงคําเฉลียง (นักวิจัยร่วม)
  4. นายเอกรัตน์ คงยอด (นักวิจัยร่วม)
 

วัตถุประสงค์โครงการ

1. ความคิดเห็นของนักศึกษาเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพนักศึกษาคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
2. เพื่อเปรียบเทียบความคิดเห็นของนักศึกษาเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพนักศึกษา คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จำแนกตามเพศและระดับชั้นปี

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

1. ทำให้ทราบความคิดเห็นของนักศึกษาเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมพัฒนาึคุณภาพนักศึกษาคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
2. ได้เปรียบเทียบความคิดเห็นของนักศึกษาเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพนักศึกษา คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
3. นำผลที่ได้จากการวิจัยไปใช้เป็นแนวทางในการปรับปรุงและพัฒนากิจกรรมและโครงการที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาคุณภาพนักศึกษาของคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่      Nedstat Basic   www.agri.cmu.ac.th