บุคลากร งานวิจัย บริการวิชาการ เอกสารวิชาการ เข้าระบบ  
  หน้าแรก

   งานวิจัย
แสดงโครงการวิจัย
แสดงกลุ่มโครงการวิจัย
ข้อมูลประกันคุณภาพ


  โครงการวิจัย หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

ผลของวิธีการปลูกต่อผลผลิตและต้นทุนการผลิตข้าวอย่างมีส่วนร่วมของชุมชน
-

หัวหน้าโครงการ นายชินกฤต สุวรรณคีรี
บริหารจัดการที่ ศูนย์วิจัยระบบทรัพยากรเกษตร
แหล่งสนับสนุนงานวิจัย เงินรายได้ศูนย์วิจัยระบบทรัพยากรเกษตร
วันที่ดำเนินการ 1 ตุลาคม 2555 - 30 กันยายน 2556รายชื่อนักวิจัย

  1. นายชินกฤต สุวรรณคีรี (หัวหน้าโครงการ)
  2. รศ.ดร.เบญจพรรณ เอกะสิงห์ (ที่ปรึกษา)
  3. นายนพดล สันยาย (นักวิจัยร่วม) , จาก สำนักงานเกษตรอำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่
  4. นายวินัย สายไฮคำ (นักวิจัยร่วม) , จาก หัวหน้ากลุ่มเกษตรกรและผู้นำชุมชนบ้านดวงดี ต. ป่าป้อง อ.ดอกสะเก็ด จ. เชียงใหม่
  5. ดร.สิทธิชัย ลอดแก้ว (นักวิจัยร่วม)
 

วัตถุประสงค์โครงการ

1. เพื่อศึกษาเปรียบเทียบรูปแบบวิธีการผลิตที่มีผลต่อการเจริญเติบโตของข้าวอย่างมีส่วนร่วมของชุมชนเกษตรกร
2. เพื่อศึกษาเปรียบเทียบต้นทุนการผลิตข้าวในรูปแบบวิธีการผลิตต่าง ๆ อย่างมีส่วนร่วมของชุมชนเกษตรกร

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

1. ได้ข้อมูลที่แสดงถึงรูปแบบวิธีการต่าง ๆ ที่มีผลต่อการเจริญเติบโตของข้าว
2. ได้ข้อมูลที่แสดงถึงต้นทุนการผลิตข้าวในรูปแบบวิธีการต่าง ๆ
3. ได้องค์ความรู้ใหม่เพื่อใช้ในการผลิตข้าวของกลุ่มเกษตรกรในชุมชน
4. ได้ผลงานตีพิมพ์หรือเผยแพร่ในวารสารวิชาการ หรือบทความวิชาการ จำนวน อย่างน้อย 2 เรื่อง
5. การถ่ายทอดองค์ความรู้ที่ได้จากงานวิจัยจากภาครัฐสู่ภาคประชาชนโดยความร่วมมือจากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่กับหน่วยงานในชุมชนท้องถิ่น โดยผ่านทางการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ      Nedstat Basic   www.agri.cmu.ac.th