บุคลากร งานวิจัย บริการวิชาการ เอกสารวิชาการ เข้าระบบ  
  หน้าแรก

   งานวิจัย
แสดงโครงการวิจัย
แสดงกลุ่มโครงการวิจัย
ข้อมูลประกันคุณภาพ


  โครงการวิจัย หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

การใช้ประโยชน์ที่ดินในป่าชุมชน บ้านทุ่งยาว ตำบลศรีบัวบาน อำเภอเมืองลำพูนจังหวัดลำพูน
-

หัวหน้าโครงการ อ.ธีระพงษ์ เสาวภาคย์
บริหารจัดการที่ ปฐพีศาสตร์และอนุรักษศาสตร์
แหล่งสนับสนุนงานวิจัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
วันที่ดำเนินการ 1 มกราคม 2541 - 31 ธันวาคม 2542กลุ่มวิจัย

  1. กลุ่มวิจัยด้านสารเคมีและสิ่งแวดล้อม

รายชื่อนักวิจัย

  1. อ.ธีระพงษ์ เสาวภาคย์ (หัวหน้าโครงการ)
  2. กิตติ ตุลพงศ์ (นักวิจัยร่วม)
       Nedstat Basic   www.agri.cmu.ac.th