งานวิจัย บริการวิชาการ เอกสารวิชาการ เข้าระบบ  
  หน้าแรก

   งานวิจัย
แสดงโครงการวิจัย
แสดงกลุ่มโครงการวิจัย
ข้อมูลประกันคุณภาพ


  โครงการวิจัย หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

การวิเคราะห์การใช้จ่ายค่าสาธารณูปโภคและพฤติกรรมการใช้สาธารณูปโภคของบุคลากรและนักศึกษา คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
-

หัวหน้าโครงการ นางวรางคณา กันทะลา
บริหารจัดการที่ สํานักงานเลขานุการ
แหล่งสนับสนุนงานวิจัย เงินรายได้คณะเกษตรศาสตร์
วันที่ดำเนินการ 22 เมษายน 2556 - 28 กุมภาพันธ์ 2557รายชื่อนักวิจัย

  1. นางวรางคณา กันทะลา (หัวหน้าโครงการ)
 

วัตถุประสงค์โครงการ

1. เพื่อศึกษาการใช้จ่ายเงินค่าสาธารณูปโภค 3 ปี ย้อนหลัง ตั้งแต่ปีงบประมาณ 2553 ถึง 2555 ของส่วนงาน/ภาควิชา/ศูนย์ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
2. เพื่อศึกษาพฤติกรรมการใช้สาธารณูปโภคของบุคลากรและนักศึกษา คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

1. ทราบอัตราการเพิ่มขึ้น-ลดลงของการใช้จ่ายค่าสาธารณูปโภคของภาควิชา/หน่วยงาน/ศูนย์ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
2. ทำให้ได้สารสนเทศจากบุคลากรและนักศึกษา คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในการใช้ทรัพยากรของคณะฯ อย่างคุ้มค่า ประหยัดและเกิดประโยชน์สูงสุด
3. ทำให้ทราบปัญหาและอุปสรรคในการใช้สาธารณูปโภคของบุคลากรและนักศึกษาคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
4. เป็นแนวทางในการวางแผนการบริหารจัดการการใช้จ่ายค่าสาธารณูปโภคโดยให้มีอัตราลดลงจากปีที่ผ่านมา ไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ตามประกาศคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่องมาตรการประหยัดงบประมาณรายจ่ายและการใช้ทรัพยากร และมาตรการประหยัดงบประมาณรายจ่ายของมหาวิทยาัลัยเชียงใหม่      Nedstat Basic   www.agri.cmu.ac.th