บุคลากร งานวิจัย บริการวิชาการ เอกสารวิชาการ เข้าระบบ  
  หน้าแรก

   งานวิจัย
แสดงโครงการวิจัย
แสดงกลุ่มโครงการวิจัย
ข้อมูลประกันคุณภาพ


  โครงการวิจัย หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

โครงการสำรวจประชากรพื้นที่สูงเชิงลึก 15 จังหวัด ภายใต้โครงการพัฒนาฐานข้อมูลและสารสนเทศเพื่อการพัฒนาพื้นที่สูง
Highland Population In-depth Survey in 15 Provinces under the Project of Developing Information and

หัวหน้าโครงการ รศ.ดุษฎี ณ ลำปาง
บริหารจัดการที่ ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมที่สูง
แหล่งสนับสนุนงานวิจัย สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)
วันที่ดำเนินการ 2 พฤษภาคม 2551 - 27 เมษายน 2552กลุ่มวิจัย

  1. กลุ่มวิจัยด้านเกษตรที่สูง

รายชื่อนักวิจัย

  1. รศ.ดุษฎี ณ ลำปาง (หัวหน้าโครงการ)
  2. รศ.กฐิน ศรีมงคล (นักวิจัยร่วม)
  3. อ.จิระ ปรังเขียว (นักวิจัยร่วม)
  4. อ.ชยกฤต ม้าลำพอง (นักวิจัยร่วม)
  5. ผศ.ดร.รัฐสิทธิ์ สุขะหุต (นักวิจัยร่วม)
  6. รศ.รำไพพรรณ อภิชาติพงศ์ชัย (นักวิจัยร่วม)
  7. รศ.ดร.รุจ ศิริสัญลักษณ์ (นักวิจัยร่วม)
  8. รศ.ดร.วรทัศน์ อินทรัคคัมพร (นักวิจัยร่วม)
  9. รศ.ดร.สุรพล เศรษฐบุตร (นักวิจัยร่วม)
 

บทคัดย่อ : ดาวน์โหลด (33 KB)
ดาวน์โหลด : 573 ครั้ง

วัตถุประสงค์โครงการ

1 เพื่อศึกษาและและชุมชนพื้นที่สูงใน 15 สำรวจข้อมูลในด้านประชากรศาสตร์และชุมชน ลักษณะตำแหน่งที่ตั้งในเชิงภูมิศาสตร์ ข้อมูลปัจจัยพื้นฐานของชุมชนและจัดทำระบบสารสนเทศประชากรศาสตร์จังหวัด
2 เพื่อศึกษาและสำรวจข้อมูลภูมิสังคมในด้านประชากรและชุมชน สภาพเศรษฐกิจและสังคม สภาพภูมิศาสตร์ และสภาพแวดล้อมเกี่ยวกับอุณหภูมิและปริมาณน้ำฝน ปัจจัยพื้นฐานของชุมชน การตลาดผลผลิตปัญหาด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมของชุมชน และวิเคราะห์ศักยภาพของชุมชนในการพัฒนาและความต้องการเทคโนโลยีและจัดทำระบบสารสนเทศประชากรและชุมชนของพื้นที่ขยายผลโครงการหลวง 4 แห่งใน 3 จังหวัด

ลักษณะโครงการ

สำรวจประชากรพื้นที่สูงเชิงลึก 15 จังหวัด ภายใต้โครงการพัฒนาฐานข้อมูลและสารสนเทศเพื่อการพัฒนาพื้นที่สูง ด้านประชากร เศรษฐกิจและสังคม

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

1 ได้ฐานข้อมูลในด้านประชากรศาสตร์และชุมชนทุกหมู่บ้าน-กลุ่มบ้าน ลักษณะตำแหน่งที่ตั้งในเชิงภูมิศาสตร์ ลักษณะทางกายภาพด้านสาธารณูปโภคและสาธารณูปการของพื้นที่สูงใน 15 จังหวัด
2 ได้ฐานข้อมูลกลุ่มตัวอย่างที่ศึกษาและชุมชนในด้านสภาพเศรษฐกิจและสังคมสภาพภูมิศาสตร์และสภาพแวดล้อม ปัจจัยพื้นฐานของชุมชน การตลาดผลผลิต ปัญหาด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม และศักยภาพของชุมชนในการพัฒนาและความต้องการเทคโนโลยีของพื้นที่ขยายผลโครงการหลวง 4 แห่งใน 3 จังหวัด
3 มีระบบฐานข้อมูลสารสนเทศประชากรบนพื้นที่สูง สำหรับพื้นที่สำรวจประชากร 15 จังหวัดและพื้นที่ขยายผลโครงการหลวง 4 แห่งใน 3 จังหวัด ที่สามารถนำไปปรับใช้ในระบบฐานข้อมูลสารสนเทศของสถาบันวิจัยและพัฒนาที่สูง (องค์การมหาชน)      Nedstat Basic   www.agri.cmu.ac.th