งานวิจัย บริการวิชาการ เอกสารวิชาการ เข้าระบบ  
  หน้าแรก

   งานวิจัย
แสดงโครงการวิจัย
แสดงกลุ่มโครงการวิจัย
ข้อมูลประกันคุณภาพ


  โครงการวิจัย หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

คุณภาพชีวิตการทำงานลูกจ้างประจำและพนักงานมหาวิทยลัยชั่วคราว (พนักงานส่วนงาน) สังกัดคณะเกษตรศาสตร์
-

หัวหน้าโครงการ นางอัญชลี นากา
บริหารจัดการที่ สํานักงานเลขานุการ
แหล่งสนับสนุนงานวิจัย เงินรายได้คณะเกษตรศาสตร์
วันที่ดำเนินการ 22 เมษายน 2556 - 21 เมษายน 2557รายชื่อนักวิจัย

  1. นางอัญชลี นากา (หัวหน้าโครงการ)
 

วัตถุประสงค์โครงการ

1. เพื่อศึกษาคุณภาพชีวิตการทำงานของพนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราว (พนักงานส่วนงาน) สังกัดคณะเกษตรศาสตร์ ประจำปี พ.ศ. 2556
2. เพื่อให้ได้ข้อเสนอแนะและปัญหาสำหรับนำมาวางแผนในการพัฒนาคุณภาพชีวิตให้แก่พนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราว (พนักงานส่วนงาน) สังกัดคณะเกษตรศาสตร์

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

1. ทำให้ได้ข้อมูลสำหรับนำไปใช้เป็นแนวทางแก้ไขปัญหาด้านคุณภาพชีวิตการทำงานของพนักงานมหาวิทยาลับชั่วคราว (พนักงานส่วนงาน) สังกัดคณะเกษตรศาสตร์ ซึ่งคาดว่าผลของการศึกษาวิจัยจะเป็นข้อมูลให้หน่วยการเจ้าหน้าที่ งานบริหารงานทั่วไป สำนักงานคณะเกษตรศาสตร์ ใช้เป็นแนวทางในการปรับปรุงและวางแผนพัฒนาการทำงานของพนักงานมหาิวิทยาลัยชั่วคราว (พนักงานส่วนงาน) สังกัดคณะเกษตรศาสตร์
2. สามารถนำเป็นข้อมูลเสนอให้ผู้บริหารคณะเกษตรศาสตร์ ใช้เป็นแนวทางปรับปรุงแก้ไขปัญหาและพัฒนาชีวิตการทำงานของพนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราว (พนักงานส่วนงาน) สังกัดคณะเกษตรศาสตร์      Nedstat Basic   www.agri.cmu.ac.th