บุคลากร งานวิจัย บริการวิชาการ เอกสารวิชาการ เข้าระบบ  
  หน้าแรก

   งานวิจัย
แสดงโครงการวิจัย
แสดงกลุ่มโครงการวิจัย
ข้อมูลประกันคุณภาพ


  โครงการวิจัย หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

-
Rice Landscape Management for Raising Water Productivity, Conserving Resources, and Improving Livelihoods in Upper Catchments of the Mekong and Red River Basins

หัวหน้าโครงการ อ.ดร.จิรวรรณ กิจชัยเจริญ
บริหารจัดการที่ ศูนย์วิจัยระบบทรัพยากรเกษตร
แหล่งสนับสนุนงานวิจัย CPWF
วันที่ดำเนินการ 1 มกราคม 2549 - 31 ธันวาคม 2552กลุ่มวิจัย

  1. กลุ่มวิจัยด้านเทคโนโลยีชีวภาพและความหลากหลายทางชีวภาพ
  2. กลุ่มวิจัยด้านเกษตรที่สูง
  3. กลุ่มวิจัยเศรษฐศาสตร์/สังคม/ธุรกิจเกษตร

รายชื่อนักวิจัย

  1. อ.ดร.จิรวรรณ กิจชัยเจริญ (หัวหน้าโครงการ)
  2. รศ.ดร.เบญจพรรณ เอกะสิงห์ (นักวิจัยร่วม)
 

วัตถุประสงค์โครงการ

The objectives for the Thailand partner: 1.To assess the nature of the relationship among poverty, access to water, and livelihood strategies and to identify the factors that condition this relationship. 2.To assess the trade-offs in the use of water, labor, and other resources across the landscape as they affect food security and the environment, and to develop community-based strategies for efficient water management. 3.To develop promising strategies that integrate both improved farming technologies and innovative institutional arrangements for the use of water at pilot test sites and to monitor their impacts.

ลักษณะโครงการ

The overall objective of the project is to improve the food security of farmers in upper catchments and reduce their poverty while developing innovative ways for managing the land and water resources of the catchment in a sustainable manner. The project will contribute to this objective directly by developing, validating, and disseminating improved technologies for rice-based cropping systems. The development and validation of technologies to raise the productivity of water, land, and labor will be conducted in the context of the overall farming systems and the diversity of livelihood strategies. This process will be pro-poor, participatory, and demand-driven and will be designed to bridge the gap between the indigenous knowledge of farmers and the scientific potential. Active participation of men and women farmers in all stages of the project will be developed. The suitability of interventions will be assessed not only in terms of the usual productivity and income measures. The impact on women, the poor, and the environment will be emphasized. The research work will focus on finding technological and institutional options for improving the productivity of water and poor people’s access to water. A multiscale analysis that includes plots, farms, and micro-catchments will be conducted by an interdisciplinary team and in close partnership with the major stakeholders. The project will develop participatory and integrative strategies and tools for planning and managing natural resources so that the stakeholders are empowered to improve the management of land and water resources across the rice landscape. The research will be conducted by an interdisciplinary team of social scientists (anthropologists, sociologists, and economists), hydrologists, plant breeders, and crop management specialists (agronomists and soil and water scientists). The emphasis will be on the integration of various perspectives and proper coordination of activities for synergy. Stakeholder participation will be built into all stages of the project such as problem diagnosis, research design, and development and testing of interventions. Special attention will be given to ensure adequate participation of women members of the local community. The likely impact of innovations developed on women and disadvantaged groups will also be assessed. The two-basin comparison will provide a good contrast as the land-use systems and livelihood strategies in the upper catchments of Lao PDR, Thailand, and Vietnam differ because of differences in biophysical factors and the degree of market integration.

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

The major outputs of the whole project will be (1) improved technologies for rice-based systems suitable to the conditions of upper catchments for enhancing food security and (2) innovative approaches and tools for efficiently and equitably managing the land and water resources of upper catchments while protecting the resource base. The project will produce the following specific outputs: 1.Inventories of community-managed land and water resources, and resource managers’ indigenous knowledge regarding the use of such resources. 2.Diagnosis of biophysical and socioeconomic factors that determine the access of poor people to water and other resources. 3.Innovative participatory methods for efficiently planning and managing land and water resources of communities in a sustainable manner and resolving possible conflicts in resource use. 4.Improved rice varieties and crop and water management practices that raise water productivity in the paddies. 5.Improved rice-based cropping systems for the sloping uplands for raising overall farm productivity and farmers’ incomes. 6.Strategies for efficient validation and diffusion of improved technologies and knowledge systems for resource planning and management to men and women farmers and other stakeholders. 7.Improved capacity of NARES to identify high-priority research areas and efficiently implement integrative research and development activities in upper catchments.      Nedstat Basic   www.agri.cmu.ac.th