บุคลากร งานวิจัย บริการวิชาการ เอกสารวิชาการ เข้าระบบ  
  หน้าแรก

   งานวิจัย
แสดงโครงการวิจัย
แสดงกลุ่มโครงการวิจัย
ข้อมูลประกันคุณภาพ


  โครงการวิจัย หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

ระบบวิเคราะห์ทางเลือกสำหรับการประกอบอาชีพเกษตรกรรมตามฐานทรัพยากรในลุ่มน้ำ
-

หัวหน้าโครงการ ผศ.ดร.ถาวร อ่อนประไพ
บริหารจัดการที่ ศูนย์วิจัยระบบทรัพยากรเกษตร
แหล่งสนับสนุนงานวิจัย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย(สกว.)
วันที่ดำเนินการ 1 มิถุนายน 2550 - 31 พฤษภาคม 2552กลุ่มวิจัย

  1. กลุ่มวิจัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

รายชื่อนักวิจัย

  1. ผศ.ดร.ถาวร อ่อนประไพ (หัวหน้าโครงการ)
  2. นายเฉลิมพล สำราญพงษ์ (นักวิจัยร่วม)
  3. ผศ.ดร.ชาญชัย แสงชโยสวัสดิ์ (นักวิจัยร่วม)
  4. รศ.ดร.เบญจพรรณ เอกะสิงห์ (นักวิจัยร่วม)
  5. ดร.เมธี เอกะสิงห์ (นักวิจัยร่วม)
 

บทคัดย่อ : ดาวน์โหลด (179 KB)
ดาวน์โหลด : 1564 ครั้ง

วัตถุประสงค์โครงการ

1. เพื่อพัฒนาระบบฐานข้อมูลเชิงพื้นที่ขนาดรายละเอียดสูงในพื้นที่ลุ่มน้ำขนาดเล็ก สำหรับใช้ในการอธิบายลักษณะทางนิเวศน์ การผลิต เศรษฐกิจ และสังคม ที่เกี่ยวข้องกับการใช้ประโยชน์ที่ดินในพื้นที่ลุ่มน้ำแม่ทา และเพื่อใช้เป็นฐานข้อมูลทรัพยากรในการประเมินทางเลือกในการประกอบอาชีพทางเกษตรกรรมที่เหมาะสมในลุ่มน้ำ และใช้เป็นเครื่องมือและกลไกในการส่งเสริมการสร้างอาชีพทางเกษตรกรรมและอาชีพอื่น ๆ
2. เพื่อประเมินสถานภาพลุ่มน้ำโดยวิธีจัดลำดับความสำคัญและความเสี่ยงของปัจจัยบางประการในด้านกายภาพและชีวภาพที่มีผลต่อทรัพยากรในระดับลุ่มน้ำย่อยของลุ่มน้ำแม่ทา ทั้งนี้ เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการเตือนความเสื่อมโทรมของลุ่มน้ำเพื่อให้เกิดการพัฒนาลุ่มน้ำแม่ทาให้เป็นไปอย่างยั่งยืน อีกทั้งเพื่อใช้เป็นแนวทางในการฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและการประกอบอาชีพเกษตรกรรมในลุ่มน้ำ
3. เพื่อประเมินและวิเคราะห์ทางเลือกและความเหมาะสมของทางเลือกในการประกอบอาชีพเกษตรกรรม และอาชีพอื่น ๆ ที่เหมาะสมให้กับเกษตรกรในพื้นที่ลุ่มน้ำแม่ทาตามโซนการผลิตหากเกษตรกรไม่ต้องการใช้ประโยชน์จากที่ดินในรูปแบบเดิม หรือต้องการเปลี่ยนทางเลือกของการปลูกพืชหลักที่เหมาะสมเป็นพืชรายชนิดต่าง ๆ

ลักษณะโครงการ

เป็นการวิจัยประยุกต์ทางสหสาขาวิชาด้วยแนวความคิดเชิงระบบเพื่อประเมินสถานภาพลุ่มน้ำและพัฒนาทางเลือกในการประกอบอาชีพเกษตรกรรมในพื้นที่ลุ่มน้ำ ตลอดจนพัฒนาโปรแกรมเรียกใช้ข้อมูลแบบง่ายสำหรับชุมชนในพื้นที่ลุ่มน้ำ

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

(1) ข้อมูลสถานภาพของพื้นที่ลุ่มน้ำแม่ทา จ.เชียงใหม่-ลำพูน
(2) โปรแกรมสนับสนุนการตัดสินใจทางเลือกการประกอบอาชีพเกษตรกรรม
(3) โปรแกรมเรียกใช้และแสดงผลพื้นที่ลุ่มน้ำและทรัพยากรในพื้นที่ลุ่มน้ำแม่ทา      Nedstat Basic   www.agri.cmu.ac.th