บุคลากร งานวิจัย บริการวิชาการ เอกสารวิชาการ เข้าระบบ  
  หน้าแรก

   งานวิจัย
แสดงโครงการวิจัย
แสดงกลุ่มโครงการวิจัย
ข้อมูลประกันคุณภาพ


  โครงการวิจัย หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

การจัดการที่ดินเพื่อใช้ประโยชน์ทางการเกษตรให้เหมาะสมกับหลายวัตถุประสงค์
Agricultural Land Allocation using Interactive Multi-Goal Programming

หัวหน้าโครงการ รศ.ดร.เบญจพรรณ เอกะสิงห์
บริหารจัดการที่ ศูนย์วิจัยระบบทรัพยากรเกษตร
แหล่งสนับสนุนงานวิจัย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย(สกว.)
วันที่ดำเนินการ 15 กันยายน 2551 - 14 กันยายน 2553กลุ่มวิจัย

  1. กลุ่มวิจัยเพิ่มผลผลิตทางการเกษตร

รายชื่อนักวิจัย

  1. รศ.ดร.เบญจพรรณ เอกะสิงห์ (หัวหน้าโครงการ)
  2. นางกุศล ทองงาม (นักวิจัยร่วม)
  3. อ.ดร.จิรวรรณ กิจชัยเจริญ (นักวิจัยร่วม)
  4. ผศ.ดร.ชาญชัย แสงชโยสวัสดิ์ (นักวิจัยร่วม)
 

วัตถุประสงค์โครงการ

1. เพื่อจัดทำหน่วยแผนที่เพื่อการจัดการทรัพยากรและประเมินศักยภาพของทรัพยากรที่ดินในการผลิตพืชที่สำคัญในพื้นที่เป้าหมาย
2. เพื่อจัดทำแบบจำลองเพื่อสนับสนุนการหาเลือกในการใช้ที่ดินเหมาะสมกับสถานการณ์การตัดสินใจที่มีหลายวัตถุประสงค์
3. เพื่อเตรียมการพัฒนาระบบสนับสนุนการตัดสินใจที่มีหลายวัตถุประสงค์บนพื้นฐานของหน่วยแผนที่และแบบจำลอง

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

เมื่อการดำเนินงานเสร็จสิ้นแล้ว จะได้ฐานข้อมูลและแบบจำลองสำหรับระบบการสนับสนุนการตัดสินใจเพื่อการวางแผนการใช้ที่ดิน ที่สามารถนำไปใช้วางแผนได้ในระดับจังหวัด สามารถพัฒนาไปใช้ในจังหวัดอื่น หรือในการวางแผนระดับประเทศได้ ตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการคือการใช้ประโยชน์จากเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการวางแผนทั้งในระดับจังหวัด ภูมิภาค และระดับประทศ      Nedstat Basic   www.agri.cmu.ac.th