หน้าแรก หน่วยงาน บุคลากร งานวิจัย บริการวิชาการ เอกสารวิชาการ กระบวนวิชา นักศึกษา กิจกรรม ทำนุบำรุงศิลปะ อาคารสถานที่ ครุภัณฑ์ ค้นหา เข้าระบบ  
  หน้าแรก

   งานวิจัย
แสดงโครงการวิจัย
แสดงกลุ่มโครงการวิจัย
ข้อมูลประกันคุณภาพ


  โครงการวิจัย หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

การพัฒนาอัตราปุ๋ยไนโตรเจน ฟอสฟอรัส และโพแทสเซียมเฉพาะพื้นที่สำหรับการผลิตมันสำปะหลัง ปีที่ 1 (ทุน สวทช. รหัส P12-01299)
Development of site specific nitrogen, phosphorus, and potassium fertilizer application rates for cassava production systems (NSTDA grant no. P12-01299)

หัวหน้าโครงการ รศ.ดร.อรรถชัย จินตะเวช
บริหารจัดการที่ ศูนย์วิจัยระบบทรัพยากรเกษตร
แหล่งสนับสนุนงานวิจัย สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (NSTDA)
วันที่ดำเนินการ 1 พฤษภาคม 2555 - 30 เมษายน 2556กลุ่มวิจัย

  1. กลุ่มวิจัยด้านการผลิตพืช
  2. กลุ่มวิจัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

รายชื่อนักวิจัย

  1. รศ.ดร.อรรถชัย จินตะเวช (หัวหน้าโครงการ)
  2. นางสาวเบญจมาศ คำสืบ (นักวิจัยร่วม) , จาก ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรนครราชสีมา สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 4 กรมวิชาการเกษตร
  3. นางวัลลีย์ อมรพล (นักวิจัยร่วม) , จาก ศูนย์วิจัยพืชไร่ระยอง สถาบันวิจัยพืชไร่ กรมวิชาการเกษตร
  4. นายวินัย ศรวัต (นักวิจัยร่วม) , จาก ศูนย์วิจัยพืชไร่ขอนแก่น สถาบันวิจัยพืชไร่ กรมวิชาการเกษตร
  5. ดร.สุกัญญา แย้มประชา (นักวิจัยร่วม) , จาก สาขาเทคโนโลยีการผลิตพืช คณะเทคโนโลยีการเกษตร สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร ลาดกระบัง
  6. นายสุกิจ รัตนศรีวงษ์ (นักวิจัยร่วม) , จาก ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรนครราชสีมา สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 4 กรมวิชาการเกษตร
 

วัตถุประสงค์โครงการ

1. เพื่อศึกษาการตอบสนองของมันสำปะหลังต่อัตราปุ๋ยไนโตรเจน ฟอสฟอรัส และโพแทสเซียม
2. เพื่อให้ได้อัตราปุ๋ยไนไตรเจน ฟอสฟอรัส และโพแทสเซียมที่เหมาะสมในการผลิตมันสำปะหลังเฉพาะพื้นที่

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

1. ได้ข้อมูลการตอบสนองของมันสำปะหลังต่ออัตราปุ๋ยไนโตรเจน ฟอสฟอรัส และโพแทสเซียม
2. ได้อัตราปุ๋ยไนโตรเจน ฟอสฟอรัส และโพแทสเซียมเพื่อนำไปจัดทำแปลงทดสอบปุ๋ยไนโตรเจน ฟอสฟอรัส และโพแทสเซียม
3. ได้คำแนะนำอัตราปุ๋ยไนโตรเจน ฟอสฟอรัส และโพแทสเซียม ที่เหมาะสมกับชุดดินในพื้นที่ศึกษา      Nedstat Basic   www.agri.cmu.ac.th