หน้าแรก หน่วยงาน บุคลากร งานวิจัย บริการวิชาการ เอกสารวิชาการ กระบวนวิชา นักศึกษา กิจกรรม ทำนุบำรุงศิลปะ อาคารสถานที่ ครุภัณฑ์ ค้นหา เข้าระบบ  
  หน้าแรก

   งานวิจัย
แสดงโครงการวิจัย
แสดงกลุ่มโครงการวิจัย
ข้อมูลประกันคุณภาพ


  โครงการวิจัย หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

การสนับสนุนงานวิจัยระดับปริญญาโท-เอก ด้านระบบสนับสนุนการตัดสินใจเพื่อเสริมงานวิจัยในประเทศเพื่อนบ้านของไทย: ระยะที่ 1
CLMV-T DSS Graduate Degree Program Research Initiative: 1st Phase

หัวหน้าโครงการ รศ.ดร.อรรถชัย จินตะเวช
บริหารจัดการที่ ศูนย์วิจัยระบบทรัพยากรเกษตร
แหล่งสนับสนุนงานวิจัย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย(สกว.)
วันที่ดำเนินการ 1 มกราคม 2552 - 30 พฤศจิกายน 2556กลุ่มวิจัย

  1. กลุ่มวิจัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

รายชื่อนักวิจัย

  1. รศ.ดร.อรรถชัย จินตะเวช (หัวหน้าโครงการ)

การเผยแพร่ผลงานวิจัย

  1. อินเตอร์เน็ท : http://www.trfdss.net
 

วัตถุประสงค์โครงการ

2.1 ผลิตผลงานวิจัยด้าน รสจ. (ระบบสนับสนุนการตัดสินใจ) เพื่อระบบการผลิตและการบริการที่มีประสิทธิภาพเหมาะสมต่อสภาพทรัพยากรและสภาพแวดล้อมในประเทศเพื่อนบ้านใกล้ชิดของไทย 2.2 สร้างเครือข่ายของผู้ใช้งาน คณาจารย์ และบัณฑิต ด้าน รสจ. ระหว่างไทยและประเทศเพื่อนบ้านใกล้ชิดของไทย 2.3 พัฒนากำลังคนระดับปริญญาโทและเอกที่มีความรู้ความสามารถในการพัฒนา และ/หรือ การนำใช้ รสจ. สนับสนุนการร่วมตัดสินใจผลิต และ/หรือ บริการเพื่อการใช้ทรัพยากรอย่างยั่งยืนในพื้นที่ประเทศเพื่อนบ้านใกล้ชิดของไทย

ลักษณะโครงการ

1. ร่วมกับเครือข่ายของคณาจารย์ไทยในการศึกษาวิจัยเพื่อพัฒนาและนำใช้ระบบสนับสนุนการตัดสินใจในการแก้ปัญหาของสภาพการผลิตและการบริการจริง ผ่านกระบวนการทำวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาโทและเอก 2. ร่วมกับหน่วยงานวิจัยและสถาบันการศึกษาของประเทศ Cambodia, Laos PDR, Myanmar, และ Vietnam ในการคัดเลือกนักศึกษาและหัวข้อวิจัยระดับปริญญาโทและ เพื่อวิจัยค้นคว้าเกี่ยวกับการพัฒนาและการนำใช้ระบบสนับสนุนการตัดสินใจ

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

ในระยะที่หนึ่งของโครงการ (2552 - 2556) คาดว่าจะได้ผลลัพธ์ในพื้นที่ประเทศเพื่อนบ้านใกล้ชิดของไทย ดังต่อไปนี้ • ผลงานวิจัยที่แสดงการพัฒนา และ/หรือ การนำใช้ระบบ รสจ. บุคลากรที่สามารถสานต่องานวิจัยพัฒนาการใช้งานระบบสนับสนุนการตัดสินใจเพื่อการผลิตในระดับพื้นที่ เชื่อมโยงกับระดับนโยบาย o โปรแกรม รสจ. มาตรฐาน และตรงตามความต้องการของผู้ใช้งาน o ระบบฐานข้อมูลและสารสนเทศประกอบการสนับสนุนการตัดสินใจในการใช้ทรัพยากรเพื่อการผลิตและการบริการอย่างยั่งยืน • เครือข่ายของผู้พัฒนาและผู้ใช้งาน รสจ. ในไทยและประเทศเพื่อนบ้านใกล้ชิดของไทย • บุคลากรที่มีความสามารถในการสานต่องานวิจัยพัฒนาการใช้งานระบบสนับสนุนการตัดสินใจเพื่อการผลิตและการบริการในระดับพื้นที่เชื่อมโยงกับระดับนโยบาย o หลังจากปี 2554 เป็นต้นไปมีบัณฑิตระดับปริญญาโทจำนวน 8 คนต่อปี o หลังจากปี 2555 เป็นต้นไปมีบัณฑิตระดับปริญญาเอกจำนวน 2 คนต่อปี      Nedstat Basic   www.agri.cmu.ac.th