งานวิจัย บริการวิชาการ เอกสารวิชาการ เข้าระบบ  
  หน้าแรก

   งานวิจัย
แสดงโครงการวิจัย
แสดงกลุ่มโครงการวิจัย
ข้อมูลประกันคุณภาพ


  โครงการวิจัย หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

การสำรวจความต้องการผู้บริโภคของตลาดพืชผักและผลิตภัณฑ์ปลอดสารพิษ ของสถานีวิจัยระบบทรัพยากรเกษตร
-

หัวหน้าโครงการ นายฐานิต ศาลติกุลนุการ
บริหารจัดการที่ ศูนย์วิจัยระบบทรัพยากรเกษตร
แหล่งสนับสนุนงานวิจัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
วันที่ดำเนินการ 2 มกราคม 2563 - 30 กันยายน 2564กลุ่มวิจัย

  1. กลุ่มวิจัยเพิ่มผลผลิตทางการเกษตร

รายชื่อนักวิจัย

  1. นายฐานิต ศาลติกุลนุการ (หัวหน้าโครงการ)
  2. ผศ.ดร.ชาญชัย แสงชโยสวัสดิ์ (ที่ปรึกษา)
  3. นางกุศล ทองงาม (นักวิจัยร่วม)
  4. นางกุหลาบ อุตสุข (นักวิจัยร่วม)
  5. นายฐากูร ปัญญาใส (นักวิจัยร่วม)
  6. นายทัพไท หน่อสุวรรณ (นักวิจัยร่วม)
  7. นายพนมศักดิ์ พรหมบุรมย์ (นักวิจัยร่วม)
  8. นางสาวรัตนาภรณ์ ใจมา (นักวิจัยร่วม)
 

วัตถุประสงค์โครงการ

เพื่อรวบรวมข้อมูลความต้องการผู้บริโภคพืชผักปลอดสารพิษตลอดทั้งปี ที่บริโภคผลิตภัณฑ์จากร้านค้าพืชผักปลอดสารพิษของสถานีวิจัยระบบทรัพยากรเกษตร คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

ได้รับข้อมูลความต้องการของผู้บริโภคผัก และผลิตภัณฑ์ปลิดสารพิษ เพื่อสนับสนุนการวางแผนการผลิตผักปลอดสารพิษของสถานีวิจัยฯ และส่งเสริมการจำหน่ายผักปลอดสารพิษให้ตอบสนองต่อความต้องการของผู้บริโภค ลดต้นทุนการผลิตผักที่ไม่ตอบสนองต่อความต้องการของผู้บริโภค      Nedstat Basic   www.agri.cmu.ac.th