บุคลากร งานวิจัย บริการวิชาการ เอกสารวิชาการ เข้าระบบ  
  หน้าแรก

   งานวิจัย
แสดงโครงการวิจัย
แสดงกลุ่มโครงการวิจัย
ข้อมูลประกันคุณภาพ


  โครงการวิจัย หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

ความเสี่ยงในการเกษตรระบบพันธะสัญญา ในจังหวัดเชียงใหม่และลำพูน : ผลกระทบต่อเกษตรกรรายย่อย ความเชื่อมโยงต่อนโยบายสาธารณะ
Risks in contract farming in Chiang Mai and Lamphun: Impact on small farmers and Implications to public policies

หัวหน้าโครงการ รศ.ดร.เบญจพรรณ เอกะสิงห์
บริหารจัดการที่ ศูนย์วิจัยระบบทรัพยากรเกษตร
แหล่งสนับสนุนงานวิจัย แผนงานสร้างเสริมการเรียนรู้กับสถาบันอุดมศึกษาไทย เพื่อการพัฒนานโยบายสาธารณะที่ดี (TUHPP)
วันที่ดำเนินการ 1 ธันวาคม 2553 - 30 พฤศจิกายน 2554กลุ่มวิจัย

  1. กลุ่มวิจัยเพิ่มผลผลิตทางการเกษตร

รายชื่อนักวิจัย

  1. รศ.ดร.เบญจพรรณ เอกะสิงห์ (หัวหน้าโครงการ)
  2. อ.ดร.จิรวรรณ กิจชัยเจริญ (นักวิจัยร่วม)
  3. อ.ดร.พรสิริ สืบพงษ์สังข์ (นักวิจัยร่วม)
 

วัตถุประสงค์โครงการ

1. สำรวจความเสี่ยงด้านรายได้ ผลผลิต การตลาด และ ความเสี่ยงด้านอื่นๆในการเกษตรระบบพันธะสัญญา ในด้านความรุนแรง โอกาสของการเกิดขึ้น และสาเหตุของความเสี่ยงเหล่านั้น ในพื้นที่ศึกษา
2. ประเมินผลกระทบของความเสี่ยงต่างๆ ในการเกษตรระบบพันธะสัญญาที่มีต่อเกษตรกรในกลุ่มต่างๆ และชุมชนเกษตรกร โดยเน้นกลุ่มเกษตรกรที่มีความเปราะบาง (vulnerability) ที่เกิดจากปัจจัยทางคุณลักษณะทางเศรษฐกิจ สังคม และทรัพยากรของครัวเรือนเกษตรกร
3. ประเมินระบบการป้องกัน หรือปรับตัวกับความเสี่ยงของเกษตรกรในกลุ่มต่างๆ โดยเฉพาะเกษตรกรที่มีความเปราะบาง (vulnerability)
4. หาช่องว่างด้านนโยบายสาธารณะที่สามารถปรับปรุงการดำเนินงานในการเกษตรระบบพันธะสัญญา เพื่อประโยชน์แก่เกษตรกรโดยเฉพาะกลุ่มเกษตรกรที่มีความเปราะบาง (vulnerability)

ลักษณะโครงการ

การเก็บข้อมูลโดยใช้แบบสอบถามเกษตรกรประมาณ 600 ราย ในจังหวัดเชียงใหม่และลำพูน ครอบคลุมเกษตรพันธะสัญญา 10 ชนิด คือ มันฝรั่ง พริก ถั่วเหลืองฝักสด มะเขือเทศ ข้าวโพดหวาน ข้าวโพดเมล็ดพันธ์ ข้าวโพดฝักอ่อน ไก่ หมู และ ปลา วิเคราะห์ด้านการผลิต การตลาด ข้อตกลงในสัญญา ทัศนคติเกี่ยวกับความเสี่ยง ผลกระทบความเสี่ยงที่เกิดขึ้น เพื่อนำไปสู่ข้อเสนอแนะทางนโยบาย      Nedstat Basic   www.agri.cmu.ac.th