หน้าแรก หน่วยงาน บุคลากร งานวิจัย บริการวิชาการ เอกสารวิชาการ กระบวนวิชา นักศึกษา กิจกรรม ทำนุบำรุงศิลปะ อาคารสถานที่ ครุภัณฑ์ ค้นหา เข้าระบบ  
  หน้าแรก

   งานวิจัย
แสดงโครงการวิจัย
แสดงกลุ่มโครงการวิจัย
ข้อมูลประกันคุณภาพ


  โครงการวิจัย หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

การพัฒนาระบบแสดงแผนที่เขตการปลูกข้าวบนระบบอินเตอร์เน็ต
A Development of Rice Production Zone Map Display System on Internet

หัวหน้าโครงการ รศ.ดร.อรรถชัย จินตะเวช
บริหารจัดการที่ ศูนย์วิจัยระบบทรัพยากรเกษตร
แหล่งสนับสนุนงานวิจัย สำนักวิจัยและพัฒนาข้าว กรมการข้าว
วันที่ดำเนินการ 21 มีนาคม - 21 พฤษภาคม 2556กลุ่มวิจัย

  1. กลุ่มวิจัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

รายชื่อนักวิจัย

  1. รศ.ดร.อรรถชัย จินตะเวช (หัวหน้าโครงการ)
  2. นายกานต์ คงบรรทัด (นักวิจัยร่วม)
  3. นางกิ่งแก้ว คุณเขต (นักวิจัยร่วม) , จาก กรมการข้าว
  4. นายเฉลิมพล สำราญพงษ์ (นักวิจัยร่วม)
  5. ดร.ชิษณุชา บุดดาบุญ (นักวิจัยร่วม) , จาก กรมการข้าว
  6. นายเทวินทร์ แก้วเมืองมูล (นักวิจัยร่วม)

การเผยแพร่ผลงานวิจัย

  1. อินเตอร์เน็ท : http://www.ricethailand.go.th/home/index.php?option=com_wrapper&view=wrapper&Itemid=44
 

วัตถุประสงค์โครงการ

1. เพื่อจัดทำการแสดงผลข้อมูลเขตศักยภาพการผลิตข้าว (Rice Potential Zoning) บนระบบอินเตอร์เนต
2. เพื่อจัดการข้อมูลให้เป็นเอกภาพ สามารถใช้ประโยชน์ร่วมกับทุกหน่วยงานและใช้อ้างอิงได้ทั่วไป

ลักษณะโครงการ

จัดเตรียมข้อมูลเชิงพื้นที่เขตการผลิตข้าว (ขาวดอกมะลิ ข้าวเหนียว ข้าวขาว) เขตความเหมาะสมของดิน ผลผลิตข้าวภายใต้การจัดการของเกษตรกร ผลผลิตข้าวภายใต้คำแนะนำของกรมการข้าว พร้อมตารางอรรถาธิบาย

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

1. ข้อมูลเชิงพื้นที่เขตการผลิตข้าว (ขาวดอกมะลิ ข้าวเหนียว ข้าวขาว) เขตความเหมาะสมของดิน ผลผลิตข้าวภายใต้การจัดการของเกษตรกร ผลผลิตข้าวภายใต้คำแนะนำของกรมการข้าว พร้อมตารางอรรถาธิบาย ที่ได้รับการจัดรูปแบบให้เป็นไปตามหลักการจัดการฐานข้อมูลในระบบภูมิสารสนเทศ      Nedstat Basic   www.agri.cmu.ac.th