บุคลากร งานวิจัย บริการวิชาการ เอกสารวิชาการ เข้าระบบ  
  หน้าแรก

   งานวิจัย
แสดงโครงการวิจัย
แสดงกลุ่มโครงการวิจัย
ข้อมูลประกันคุณภาพ


  โครงการวิจัย หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

ศักยภาพของปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพเพื่อเพิ่มผลผลิตทางการเกษตร โดยไม่ใช้สารเคมีกำจัดศัตรูพืชและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
Potentiality of Biological Fertilizer for Increasing Agricultural Productivity by Free Pesticide Products and Environment

หัวหน้าโครงการ นายชินกฤต สุวรรณคีรี
บริหารจัดการที่ ศูนย์วิจัยระบบทรัพยากรเกษตร
แหล่งสนับสนุนงานวิจัย เงินรายได้ศูนย์วิจัยระบบทรัพยากรเกษตร
วันที่ดำเนินการ 1 ตุลาคม 2550 - 30 กันยายน 2551กลุ่มวิจัย

  1. กลุ่มวิจัยด้านสารเคมีและสิ่งแวดล้อม
  2. กลุ่มวิจัยเพิ่มผลผลิตทางการเกษตร

รายชื่อนักวิจัย

  1. นายชินกฤต สุวรรณคีรี (หัวหน้าโครงการ)
  2. นางกาญจนาภรณ์ ลอดแก้ว (นักวิจัยร่วม)
  3. นายจตุรงค์ พวงมณี (นักวิจัยร่วม)
  4. นายใจศิลป์ ก้อนใจ (นักวิจัยร่วม)
  5. นายวินัย ร่องพืช (นักวิจัยร่วม) , จาก โรงเรียนหางดงรัฐราษฎร์อุปถัมภ์ อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่
  6. นายสมศักดิ์ จีรัตน์ (นักวิจัยร่วม)
 

บทคัดย่อ : ดาวน์โหลด (8563 KB)
ดาวน์โหลด : 2839 ครั้ง

วัตถุประสงค์โครงการ

เพื่อศึกษากระบวนการผลิตและศักยภาพของปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพที่มีผลต่อการเจริญเติบโตของพืชปลูก โดยไม่ใช้สารเคมีกำจัดศัตรูพืชและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

ลักษณะโครงการ

เป็นงานวิจัยและพัฒนา ดำเนินการวิจัยร่วมกับเกษตรกรในพื้นที่ตำบลขี้เหล็ก อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ และแปลงการเรียนรู้เกษตรกรรมโรงเรียนหางดงรัฐราษฏร์อุปถัมภ์ อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ และทำการศึกษาวิจัยในสถานีวิจัยเกษตรเขตชลประทาน ศูนย์วิจัยเพื่อเพิ่มผลผลิตทางเกษตร และแปลงวิจัยของสถานีวิจัยและศูนย์ฝึกอบรมการเกษตรแม่เหียะ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

1.สามารถทราบปัจจัยที่มีผลต่อการเจริญเติบโตของพืชปลูกในปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพ 2.เกษตรกรเกิดความมั่นใจในการใช้ปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพได้อย่างมีประสิทธิภาพ 3.เกิดสภาวะแวดล้อมในชุมชนดีขึ้น 4.นักเรียนเกิดการเรียนรู้จากการปฏิบัติจริงในการศึกษาศักยภาพของปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพ 5.เป็นข้อมูลพื้นฐานในการพัฒนางานวิจัยในขั้นสูงของปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพต่อไป      Nedstat Basic   www.agri.cmu.ac.th