หน้าแรก หน่วยงาน บุคลากร งานวิจัย บริการวิชาการ เอกสารวิชาการ กระบวนวิชา นักศึกษา กิจกรรม ทำนุบำรุงศิลปะ อาคารสถานที่ ครุภัณฑ์ ค้นหา เข้าระบบ  
  หน้าแรก

   งานวิจัย
แสดงโครงการวิจัย
แสดงกลุ่มโครงการวิจัย
ข้อมูลประกันคุณภาพ


  โครงการวิจัย หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

ระบบนวัตกรรมประมาณการผลผลิตยางพารา มวลชีวภาพตามช่วงชั้นอายุและชั้นความเหมาะสมที่ดิน
Land cover ciassification, Remote sensing, Rubber-based ecosystem, Inclusive participation System approach

หัวหน้าโครงการ ศ.ดร.อรรถชัย จินตะเวช
บริหารจัดการที่ ศูนย์วิจัยระบบทรัพยากรเกษตร
แหล่งสนับสนุนงานวิจัย สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
วันที่ดำเนินการ 30 กันยายน 2562 - 29 กันยายน 2563กลุ่มวิจัย

 1. กลุ่มวิจัยเพิ่มผลผลิตทางการเกษตร
 2. กลุ่มวิจัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

รายชื่อนักวิจัย

 1. ศ.ดร.อรรถชัย จินตะเวช (หัวหน้าโครงการ)
 2. นางสาวกาญจนา เกิดกุรัง (นักวิจัยร่วม) , จาก สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน)
 3. ผศ.ดร.ถาวร อ่อนประไพ (นักวิจัยร่วม)
 4. นายเทวินทร์ แก้วเมืองมูล (นักวิจัยร่วม)
 5. นายนพดล ดีรีเพ็ชร (นักวิจัยร่วม) , จาก ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ
 6. นางสาวบุษบา อ่วมเกษม (นักวิจัยร่วม) , จาก สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน)
 7. นายปฏิเวธ เฉลิมพงษ์ (นักวิจัยร่วม) , จาก สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน)
 8. อ.ดร.ปณิดา กาจีนะ (นักวิจัยร่วม)
 9. นางสาวอนุสรา มิตรกัลยา (นักวิจัยร่วม) , จาก สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน)
 10. นายเอกราช ปรีชาชน (นักวิจัยร่วม) , จาก สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน)
 

วัตถุประสงค์โครงการ

1. ได้นวัตกรรมระบบประมาณการณ์มวลชีวภาพและผลผลิตน้ำยางของพื้นที่ปลูกยางพาราตามช่วงอายุและชั้นความเหมาะสมที่ดินด้วยข้อมูลระยะไกล ข้อมูลภาคสนาม และระบบภูมิสารสนเทศ ที่ได้รับการยอมรับจากหน่วยงานต่าง ๆ ที่จะใช้ร่วมกันในประเทศไทย
. ได้ข้อเสนอเชิงนโยบายโดยใช้ระบบนวัตกรรมฯ ที่คำนึงศักยภาพของทรัพยากรที่ดิน ระบบนิเวศ และสังคม มาสนับสนุนยุทธศาสตร์ความสามารถด้านการแข่งขันเพื่อเข้าสู่ระบบเกษตรสมัยใหม่      Nedstat Basic   www.agri.cmu.ac.th