บุคลากร งานวิจัย บริการวิชาการ เอกสารวิชาการ เข้าระบบ  
  หน้าแรก

   งานวิจัย
แสดงโครงการวิจัย
แสดงกลุ่มโครงการวิจัย
ข้อมูลประกันคุณภาพ


  โครงการวิจัย หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

ความสัมพันธ์ระหว่างความมั่นคงทางอาหารของครัวเรือนในชนบทกับทรัพยากรเกษตรตามเขตนิเวศน์ต่าง ๆ
Relatonships between household food secutity in rural area and agricultural resourcesin each ecological zone

หัวหน้าโครงการ ผศ.ดร.ชาญชัย แสงชโยสวัสดิ์
บริหารจัดการที่ ศูนย์วิจัยระบบทรัพยากรเกษตร
แหล่งสนับสนุนงานวิจัย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย(สกว.)
วันที่ดำเนินการ 1 กุมภาพันธ์ 2554 - 31 มกราคม 2555กลุ่มวิจัย

  1. กลุ่มวิจัยเพิ่มผลผลิตทางการเกษตร

รายชื่อนักวิจัย

  1. ผศ.ดร.ชาญชัย แสงชโยสวัสดิ์ (หัวหน้าโครงการ)
  2. นางกุศล ทองงาม (นักวิจัยร่วม)
  3. นางสาวบุศรา ลิ้มนิรันดร์กุล (นักวิจัยร่วม)
  4. รศ.ดร.เบญจพรรณ เอกะสิงห์ (นักวิจัยร่วม)
  5. นายพนมศักดิ์ พรหมบุรมย์ (นักวิจัยร่วม)
 

วัตถุประสงค์โครงการ

1. หาความสัมพันธ์ของความมั่นคงทางอาหารกับทุนการดำรงชีพตามเขตนิเวศน์ต่าง ๆ
2. ประเมินความมั่นคงทางอาหารในระดับหมู่บ้าน ตำบล อำเภอ และจังหวัด
3. หาความสัมพันธ์ระหว่างความมั่นคงทางอาหารกับทรัพยากรเกษตรเชิงพื้นที่
4. ให้ข้อเสนอแนะทางนโยบายในด้านกลยุทธการป้องกันและปรับตัวของประชากรเมื่อเผชิญกับความไม่มั่นคงทางอาหารทั้งในระดับปัจเจก ระดับชุมชน และระดับประเทศ      Nedstat Basic   www.agri.cmu.ac.th