บุคลากร งานวิจัย บริการวิชาการ เอกสารวิชาการ เข้าระบบ  
  หน้าแรก

   งานวิจัย
แสดงโครงการวิจัย
แสดงกลุ่มโครงการวิจัย
ข้อมูลประกันคุณภาพ


  โครงการวิจัย หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

การพัฒนาตัวชี้วัดของการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ สังคม ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมบนพื้นที่สูง ระยะที่ 1
The Development of Socio-economic, Natural Resource and Enviroment Indicators for the Highlands

หัวหน้าโครงการ รศ.ดร.เบญจพรรณ เอกะสิงห์
บริหารจัดการที่ ศูนย์วิจัยระบบทรัพยากรเกษตร
แหล่งสนับสนุนงานวิจัย สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)
วันที่ดำเนินการ 25 ธันวาคม 2552 - 20 ตุลาคม 2553กลุ่มวิจัย

  1. กลุ่มวิจัยเศรษฐศาสตร์/สังคม/ธุรกิจเกษตร

รายชื่อนักวิจัย

  1. รศ.ดร.เบญจพรรณ เอกะสิงห์ (หัวหน้าโครงการ)
  2. นายพนมศักดิ์ พรหมบุรมย์ (นักวิจัยร่วม)
 

วัตถุประสงค์โครงการ

1. พัฒนากรอบและวิธีการสร้างตัวชี้วัดของการพัฒนาชุมชนที่ยั่งยืนบนพื้นที่สูง ที่มีมิติด้านเศรษฐกิจ สังคม และทรัพยากรธรรมชาติ ที่เหมาะสมกับการใช้งานโดยหน่วยงานพัฒนาในพื้นที่
2. เพื่อทดสอบการใช้ตัวชี้วัดของการพัฒนาชุมชนบนพื้นที่สูงกับข้อมูลจริงในพื้นที่นำร่องในพื้นที่สูง
3. เพื่อเสนอแนะแนวทางการพัฒนาเชิงบูรณาการของชุมชนบนพื้นที่สูง โดยการใช้ตัวชี้วัดการพัฒนา พร้อมทั้งแนวทางการดำเนินงานเพื่อใช้ตัวชี้วัดการพัฒนาชุมชนในการวางแผนพัฒนาชุมชนบนพื้นที่สูง      Nedstat Basic   www.agri.cmu.ac.th