งานวิจัย บริการวิชาการ เอกสารวิชาการ เข้าระบบ  
  หน้าแรก

   งานวิจัย
แสดงโครงการวิจัย
แสดงกลุ่มโครงการวิจัย
ข้อมูลประกันคุณภาพ


  โครงการวิจัย หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

การเปรียบเทียบปริมาณผลผลิตปลอดสารพิษ ที่ปลุกโดยใช้วัสดุปลูกจากกากอินทรีย์และดินปลูก
-

หัวหน้าโครงการ นางสาวรัตนาภรณ์ ใจมา
บริหารจัดการที่ ศูนย์วิจัยระบบทรัพยากรเกษตร
แหล่งสนับสนุนงานวิจัย เงินรายได้คณะเกษตรศาสตร์
วันที่ดำเนินการ 1 มิถุนายน 2564 - 31 พฤษภาคม 2565รายชื่อนักวิจัย

  1. นางสาวรัตนาภรณ์ ใจมา (หัวหน้าโครงการ)
  2. นางกุหลาบ อุตสุข (นักวิจัยร่วม)
  3. นายฐากูร ปัญญาใส (นักวิจัยร่วม)
  4. นายฐานิต ศาลติกุลนุการ (นักวิจัยร่วม)
  5. นายทัพไท หน่อสุวรรณ (นักวิจัยร่วม)
  6. นางสาวนาตยา ใจปัญญา (นักวิจัยร่วม)
       Nedstat Basic   www.agri.cmu.ac.th