หน้าแรก หน่วยงาน บุคลากร งานวิจัย บริการวิชาการ เอกสารวิชาการ กระบวนวิชา นักศึกษา กิจกรรม ทำนุบำรุงศิลปะ อาคารสถานที่ ครุภัณฑ์ ค้นหา เข้าระบบ  
  หน้าแรก

   งานวิจัย
แสดงโครงการวิจัย
แสดงกลุ่มโครงการวิจัย
ข้อมูลประกันคุณภาพ


  โครงการวิจัย หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

โครงการวิจัยเพื่อพัฒนาระบบพยากรณ์ผลผลิตข้าวล่วงหน้ารายฤดู 3-6 เดือน
Decision Support System for Seasonal Rice Yield Forecast (DSS-SRY4cast)

หัวหน้าโครงการ ศ.ดร.อรรถชัย จินตะเวช
บริหารจัดการที่ ศูนย์วิจัยระบบทรัพยากรเกษตร
แหล่งสนับสนุนงานวิจัย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย(สกว.)
วันที่ดำเนินการ 1 กุมภาพันธ์ 2558 - 31 มกราคม 2559กลุ่มวิจัย

  1. กลุ่มวิจัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

รายชื่อนักวิจัย

  1. ศ.ดร.อรรถชัย จินตะเวช (หัวหน้าโครงการ)
  2. นายเทวินทร์ แก้วเมืองมูล (ผู้ช่วยวิจัย)

การเผยแพร่ผลงานวิจัย

  1. การเผยแพร่วารสาร : อรรถชัย จินตะเวช และเทวินทร์ แก้วเมืองมูล
 

บทคัดย่อ : ดาวน์โหลด (14685 KB)
ดาวน์โหลด : 118 ครั้ง

วัตถุประสงค์โครงการ

1. การวิจัยพัฒนาและนำใช้ระบบสนับสนุนการคาดการณ์ผลผลิตรายฤดูของข้าว เรียกว่า ระบบ DSS-SRY4cast
2. การพัฒนาคณะนักวิจัยข้าวของประเทศไทยด้านการวิจัยพัฒนาและนำใช้ระบบสนับสนุนการคาดการณ์ผลผลิตรายฤดูของข้าวในประเทศไทยและ สปป. ลาว

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

1. เครือข่ายคณะนักวิจัยข้าวของประเทศไทยและ สปป. ลาว ด้านการวิจัยพัฒนาและนำใช้ DSS-SRY4cast
2. DSS-SRY4cast และข้อมูลการคาดการณ์ผลผลิตข้าวล่วงหน้า 12 จังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือของราชอาณาจักรไทยและพื้นที่ภาคเหนือของ สปป.ลาว
3. เอกสารวิชาการ และ Policy brief บนพื้นฐานข้อมูลการคาดการณ์ผลผลิตข้าวล่วงหน้า      Nedstat Basic   www.agri.cmu.ac.th