หน้าแรก หน่วยงาน บุคลากร งานวิจัย บริการวิชาการ เอกสารวิชาการ กระบวนวิชา นักศึกษา กิจกรรม ทำนุบำรุงศิลปะ อาคารสถานที่ ครุภัณฑ์ ค้นหา เข้าระบบ  
  หน้าแรก

   งานวิจัย
แสดงโครงการวิจัย
แสดงกลุ่มโครงการวิจัย
ข้อมูลประกันคุณภาพ


  โครงการวิจัย หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศในเอเซียตะวันออกเฉียงใต้ และการประเมินผลกระทบ ความเปราะบางและการปรับตัวของการผลิตข้าวและทรัพยากรน้ำ
Climate Change in Southeast Asia and Assessment on Impact, Vulnerability and Adaptation on Rice Production and Water Resource

หัวหน้าโครงการ รศ.ดร.อรรถชัย จินตะเวช
บริหารจัดการที่ ศูนย์วิจัยระบบทรัพยากรเกษตร
แหล่งสนับสนุนงานวิจัย Asia-Pacific Network for Global Change Research (APN)
วันที่ดำเนินการ 1 มีนาคม 2552 - 5 ตุลาคม 2553กลุ่มวิจัย

  1. กลุ่มวิจัยด้านการผลิตพืช
  2. กลุ่มวิจัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

รายชื่อนักวิจัย

  1. รศ.ดร.อรรถชัย จินตะเวช (หัวหน้าโครงการ)

การเผยแพร่ผลงานวิจัย

  1. สื่อสิ่งพิมพ์ : Assessing Impacts of ECHAM4 GCM Climate Change Data on Main Season Rice Production Systems in Thailand
 

บทคัดย่อ : ดาวน์โหลด (944 KB)
ดาวน์โหลด : 235 ครั้ง
      Nedstat Basic   www.agri.cmu.ac.th