บุคลากร งานวิจัย บริการวิชาการ เอกสารวิชาการ เข้าระบบ  
  หน้าแรก

   งานวิจัย
แสดงโครงการวิจัย
แสดงกลุ่มโครงการวิจัย
ข้อมูลประกันคุณภาพ


  โครงการวิจัย หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

ระบบสนับสนุนการตัดสินใจจัดสรรที่ดินเชิงพื้นที่เพื่อการเกษตร
-

หัวหน้าโครงการ รศ.ดร.เบญจพรรณ เอกะสิงห์
บริหารจัดการที่ ศูนย์วิจัยระบบทรัพยากรเกษตร
แหล่งสนับสนุนงานวิจัย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย(สกว.)
วันที่ดำเนินการ 1 พฤศจิกายน 2552 - 31 ตุลาคม 2553กลุ่มวิจัย

  1. กลุ่มวิจัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

รายชื่อนักวิจัย

  1. รศ.ดร.เบญจพรรณ เอกะสิงห์ (หัวหน้าโครงการ)
  2. ดร.เมธี เอกะสิงห์ (นักวิจัยร่วม)
 

วัตถุประสงค์โครงการ

1. เพื่อพัฒนาระบบจัดสรรการใช้ที่ดินเชิงพื้นที่ (Spatial land allocation) เพื่อสนับสนุนการจัดทำแผนการใช้ที่ดินในระดับจังหวัดที่ตอบสนองต่อนโยบายด้านการผลิตอาหาร พลังงานทดแทน และการจัดการทรัพยากรสิ่งแวดล้อม อันเป็นงานต่อเนื่องกับโครงการวิจัย "การจัดที่ดินเพื่อใช้ประโยชน์ทางการเกษตรให้เหมาะสมกับหลายวัตถุประสงค์" ซึ่งอยู่ในระหว่างดำเนินการ
2. เพื่อบูรณาการผลลัพธ์ของการจัดรูปแบบการใช้ประโยชน์ที่ดินที่เหมาะสมในระบบ รสทก. สำหรับใช้งานร่วมกับข้อมูลอื่นที่มีอยู่ในการวางแผนยุทธศาสตร์ทางเกษตร      Nedstat Basic   www.agri.cmu.ac.th