งานวิจัย บริการวิชาการ เอกสารวิชาการ เข้าระบบ  
  หน้าแรก

   งานวิจัย
แสดงโครงการวิจัย
แสดงกลุ่มโครงการวิจัย
ข้อมูลประกันคุณภาพ


  โครงการวิจัย หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

โครงการการพัฒนาฟาร์มมหาวิทยาลัยเพื่อการผลิตพืชอาหารปลอดภัยตามแนวทาง BCG Economic Model
-

หัวหน้าโครงการ ผศ.ดร.ชาญชัย แสงชโยสวัสดิ์
บริหารจัดการที่ ศูนย์วิจัยระบบทรัพยากรเกษตร
แหล่งสนับสนุนงานวิจัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
วันที่ดำเนินการ 15 มิถุนายน 2564 - 14 มิถุนายน 2565กลุ่มวิจัย

 1. กลุ่มวิจัยด้านสารเคมีและสิ่งแวดล้อม
 2. กลุ่มวิจัยด้านการผลิตพืช

รายชื่อนักวิจัย

 1. ผศ.ดร.ชาญชัย แสงชโยสวัสดิ์ (หัวหน้าโครงการ)
 2. นายกมล ทิพโชติ (นักวิจัยร่วม)
 3. ว่าที่ร้อยตรีกฤษฏิ์ ใจปัญญา (นักวิจัยร่วม)
 4. นางกุหลาบ อุตสุข (นักวิจัยร่วม)
 5. นายฐากูร ปัญญาใส (นักวิจัยร่วม)
 6. นายฐานิต ศาลติกุลนุการ (นักวิจัยร่วม)
 7. นายทัพไท หน่อสุวรรณ (นักวิจัยร่วม)
 8. อ.ดร.เทวินทร์ แก้วเมืองมูล (นักวิจัยร่วม)
 9. นางสาวนาตยา ใจปัญญา (นักวิจัยร่วม)
 10. ดร.ปณิตา บุญสิทธิ์ (นักวิจัยร่วม)
 11. อ.ดร.ยุพา จอมแก้ว (นักวิจัยร่วม)
 12. นางสาวรัตนาภรณ์ ใจมา (นักวิจัยร่วม)
 13. นายสมศักดิ์ จีรัตน์ (นักวิจัยร่วม)
       Nedstat Basic   www.agri.cmu.ac.th