หน้าแรก หน่วยงาน บุคลากร งานวิจัย บริการวิชาการ เอกสารวิชาการ กระบวนวิชา นักศึกษา กิจกรรม ทำนุบำรุงศิลปะ อาคารสถานที่ ครุภัณฑ์ ค้นหา เข้าระบบ  
  หน้าแรก

   งานวิจัย
แสดงโครงการวิจัย
แสดงกลุ่มโครงการวิจัย
ข้อมูลประกันคุณภาพ


  โครงการวิจัย หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

สำนักประสานงาน เครือข่ายวิจัยและพัฒนาและนำใช้ระบบสนับสนุนการตัดสินใจ (สปง. สกว.-ครส.)
The Coordinating Office for Decision Support System Research, Development and Application: TRF-DSS

หัวหน้าโครงการ รศ.ดร.อรรถชัย จินตะเวช
บริหารจัดการที่ ศูนย์วิจัยระบบทรัพยากรเกษตร
แหล่งสนับสนุนงานวิจัย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย(สกว.)
วันที่ดำเนินการ 1 มกราคม - 31 ธันวาคม 2557กลุ่มวิจัย

  1. กลุ่มวิจัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

รายชื่อนักวิจัย

  1. รศ.ดร.อรรถชัย จินตะเวช (หัวหน้าโครงการ)
 

วัตถุประสงค์โครงการ

1. เพื่อทราบ เข้าใจและประมวลอุปสงค์และอุปทานที่เกี่ยวข้องกับระบบสนัีบสนุนการตัดสินใจของฝ่ายต่าง ๆ ของสกว. และเครือข่ายองค์กรบริหารงานวิจัยแห่งชาติ (คอบช.)
2. เพื่อร่วมประชุมระดับชาติ ระดับอนุภาคลุ่มน้ำโขงและระดับอาเซียนเพื่อทราบ เข้าใจและประมวลอุปสงค์และอุปทานของผลงานวิจัยพัฒนาและนำใช้ระบบสนับสนุนการตัดสินใจ เพื่อเป็นข้อมูลในการกำหนดกรอบวิจัยพัฒนาและนำใช้ระบบสนับสนุนการตัดสินใจภายใต้ทุนของ สกว. ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2558
3. เพื่อพัฒนาและนำใช้ระบบ DSS งานวิจัยเชิงพื้นที่ของสกว.      Nedstat Basic   www.agri.cmu.ac.th