บุคลากร งานวิจัย บริการวิชาการ เอกสารวิชาการ เข้าระบบ  
  หน้าแรก

   งานวิจัย
แสดงโครงการวิจัย
แสดงกลุ่มโครงการวิจัย
ข้อมูลประกันคุณภาพ


  โครงการวิจัย หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

โครงการศึกษาเพื่อพัฒนาตัวชี้วัดของการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ สังคม ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมบนพื้นที่สูง ระยะที่ 2
The Development of Socio-economic, Natural Resource and Environment for the Highlands: phase 2

หัวหน้าโครงการ รศ.ดร.เบญจพรรณ เอกะสิงห์
บริหารจัดการที่ ศูนย์วิจัยระบบทรัพยากรเกษตร
แหล่งสนับสนุนงานวิจัย สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)
วันที่ดำเนินการ 24 พฤศจิกายน 2553 - 19 กันยายน 2554กลุ่มวิจัย

  1. กลุ่มวิจัยด้านการเรียนรู้ร่วมพัฒนาชุมชนและนวัตกรรม

รายชื่อนักวิจัย

  1. รศ.ดร.เบญจพรรณ เอกะสิงห์ (หัวหน้าโครงการ)
  2. ผศ.ดร.ชาญชัย แสงชโยสวัสดิ์ (นักวิจัยร่วม)
  3. นายเทวินทร์ แก้วเมืองมูล (นักวิจัยร่วม) , จาก ศูนย์วิจัยเพื่อเพิ่มผลผลิตทางเกษตร มช.
  4. นายพนมศักดิ์ พรหมบุรมย์ (นักวิจัยร่วม)
 

วัตถุประสงค์โครงการ

1. เพื่อปรับปรุงตัวชี้วัดทางด้านระบบนิเวศลุ่มน้ำเพิ่มเติม และขยายผลการใช้ตัวชี้วัดของการพัฒนาชุมชนบนพื้นที่สูง ตามกรอบและวิธีในโครงการพัฒนาคตัวชี้วัดการพัฒนาฯ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 ให้เหมาะสมกับการใช้งานสำหรับพื้นที่สูงในการบริหารงานของสถาบันวิจัยและพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) ในวงกว้างเพื่อวิเคราะห์ตัวชี้วัดทั้งในระดับหมู่บ้านและระดับลุ่มน้ำ
2. เพื่อพัฒนาระบบนำเข้าและวิเคราะห์ข้อมูล ระบบเรียกใช้และแสดงผลเชิงแผนที่ ของดัชนีการพัฒนาชุมชนบนพื้นที่สูง ซึ่งจะเป็นฐานของการใช้งานจริงของระบบสารสนเทศของทางสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) ในวงกว้างในอนาคต
3. เพื่อวิเคราะห์ตัวชี้วัดของการพัฒนาชุมชนบนพื้นที่สูง ในสถานการณ์ และวัตถุประสงค์ที่หลากหลาย ในกลุ่มผู้มีส่วนเสียในพื้นที่ พร้อมทั้งเสนอแนะแผนการพัฒนาที่สอดคล้องกับสถานการณ์ที่หลากหลายดังกล่าว      Nedstat Basic   www.agri.cmu.ac.th