บุคลากร งานวิจัย บริการวิชาการ เอกสารวิชาการ เข้าระบบ  
  หน้าแรก

   งานวิจัย
แสดงโครงการวิจัย
แสดงกลุ่มโครงการวิจัย
ข้อมูลประกันคุณภาพ


  โครงการวิจัย หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

โครงการประสิทธิภาพของปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพผลิตผลจากโรงงานผลิตปุ๋ยหมักปุ๋ยอินทรีย์จากของเหลือใช้และการพัฒนาคุณภาพเพื่อเพิ่มผลผลิตทางการเกษตรในพื้นที่ศูนย์การขยะมูลฝอยรวมแบบครบวงจร ตำบลป่าป้อง อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่
-

หัวหน้าโครงการ นายชินกฤต สุวรรณคีรี
บริหารจัดการที่ ศูนย์วิจัยระบบทรัพยากรเกษตร
แหล่งสนับสนุนงานวิจัย องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่
วันที่ดำเนินการ 1 กรกฏาคม - 31 ธันวาคม 2552กลุ่มวิจัย

  1. กลุ่มวิจัยด้านสารเคมีและสิ่งแวดล้อม

รายชื่อนักวิจัย

  1. นายชินกฤต สุวรรณคีรี (หัวหน้าโครงการ)
  2. นายใจศิลป์ ก้อนใจ (นักวิจัยร่วม)
  3. นายชินวร พิริยพงศ์พิทักษ์ (นักวิจัยร่วม)
  4. นายสมศักดิ์ จีรัตน์ (นักวิจัยร่วม)
 

วัตถุประสงค์โครงการ

เพื่อลดการใช้สารเคมีทางการเกษตรและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมของศูนย์การจัดการขยะมูลฝอยรวมแบบครบวงจร ตำบลป่าป้อง อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีรายละเอียดดังนี้
1. เพื่อจัดตั้งและพัฒนาพื้นที่ต้นแบบของศูนย์การจัดการขยะมูลฝอยรวมแบบครบวงจรตำบลป่าป้อง อำเภอคอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ เป็นแหล่งเรียนรู้และถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการผลิตพืชอาหารที่ปลอดภัย
2. เพื่อศึกษาคุณภาพปุ๋ยหมักและปุ๋ยอินทรีย์น้ำที่ผลิตได้จากขยะศูนย์การจัดการขยะมูลฝอยรวมแบบครบวงจร องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่
3. เพื่อพัฒนาคุณภาพปุ่ยหมักและปุ่ยอินทรีย์น้ำจากขยะศูนย์การขยะมูลฝอยรวมแบบครบวงจร ให้ได้มาตรฐานตาม พระราชบัญญัติปุ๋ยอินทรีย์แห่งชาติ ปี พ.ศ. 2551
4. เพื่อทดสอบประสิทธิภาพของปุ๋ยหมักและปุ๋ยอินทรีย์น้ำที่ผ่านการพัฒนาคุณภาพให้ได้มาตรฐานตาม พระราชบัญญัติปุ๋ยอินทรีย์แห่งชาติ ปี พ.ศ. 2551 ต่อการเจริญเติบโตของพืชใจศูนย์การจัดการขยะมูลฝอยรวมแบบครบวงจร ตำบลป่าป้อง อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่      Nedstat Basic   www.agri.cmu.ac.th