บุคลากร งานวิจัย บริการวิชาการ เอกสารวิชาการ เข้าระบบ  
  หน้าแรก

   งานวิจัย
แสดงโครงการวิจัย
แสดงกลุ่มโครงการวิจัย
ข้อมูลประกันคุณภาพ


  โครงการวิจัย หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

การพัฒนานโยบายการเกษตรสำหรับระบบฟาร์มที่มีข้าวเป็นหลักในภูมิภาคลุ่มน้ำโขง
Developing Agricultural Policies for Rice-Based Farming Systems in the Mekong Region

หัวหน้าโครงการ รศ.ดร.เบญจพรรณ เอกะสิงห์
บริหารจัดการที่ ศูนย์วิจัยระบบทรัพยากรเกษตร
แหล่งสนับสนุนงานวิจัย Australian Centre for International Agriculture Research (ACIAR)
วันที่ดำเนินการ 1 มิถุนายน 2554 - 31 พฤษภาคม 2557กลุ่มวิจัย

  1. กลุ่มวิจัยเพิ่มผลผลิตทางการเกษตร

รายชื่อนักวิจัย

  1. รศ.ดร.เบญจพรรณ เอกะสิงห์ (หัวหน้าโครงการ)
  2. นางสาวประทานทิพย์ กระมล (นักวิจัยร่วม)
  3. อ.ดร.พรสิริ สืบพงษ์สังข์ (นักวิจัยร่วม)
 

วัตถุประสงค์โครงการ

Objective 1: To analyse current agricultural strategies, policy processes, and policy settings in Laos and Cambodia in the context of regional social, economic and environmental constraints and trends Objective 2: To demonstrate the benefits of evidence-based policy development in Laos and Cambodia through feedback from selected case studies aligned with other ACIAR food security projects Objective 3: To examine agricultural policy trends in other countries in the region, especially Thailand and Vietnam, and the implications of cross-border trade and investment for policies in Laos and Cambodia Objective 4: To collaborate with agricultural policy agencies in Laos and Cambodia to identify improved policy options and strengthen policy development processes

ลักษณะโครงการ

เป็นโครงการความร่วมมือระหว่าง มหาวิทยาลัย Queensland ประเทศออสเตรเลีย, National University of Laos, ประเทศสาธารณรัฐประชาชนลาว, Agriculture and Rural Development, Cambodian Development Resource Institute, ประเทศกัมพูชา และ Centre for Agrarian Systems Research and Development, ประเทศเวียดนาม โครงการเน้นผลลัพท์ เชิงนโยบายที่เอื้ออำนวยการผลิตในระบบการเกษตรที่มีข้าวเป็นหลัก      Nedstat Basic   www.agri.cmu.ac.th