งานวิจัย บริการวิชาการ เอกสารวิชาการ เข้าระบบ  
  หน้าแรก

   งานวิจัย
แสดงโครงการวิจัย
แสดงกลุ่มโครงการวิจัย
ข้อมูลประกันคุณภาพ


  โครงการวิจัย หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

การพัฒนาระบบการผลิตผักปลอดสารพิษในนิเวศเกษตรเมืองเชียงใหม่
Development of Pesticide-free Vegetable Production Systems in Chiang Mai’s Urban Agroecology

หัวหน้าโครงการ นายทัพไท หน่อสุวรรณ
บริหารจัดการที่ ศูนย์วิจัยระบบทรัพยากรเกษตร
แหล่งสนับสนุนงานวิจัย หน่วยบริหารและจัดการทุนวิจัยด้านการพัฒนาระดับพื้นที่ (บพท.)
วันที่ดำเนินการ 1 พฤษภาคม 2564 - 30 เมษายน 2565รายชื่อนักวิจัย

 1. นายทัพไท หน่อสุวรรณ (หัวหน้าโครงการ)
 2. ผศ.ดร.ชาญชัย แสงชโยสวัสดิ์ (ที่ปรึกษา)
 3. ผศ.ดร.บุศรา ลิ้มนิรันดร์กุล (ที่ปรึกษา)
 4. นายกมล ทิพโชติ (นักวิจัยร่วม)
 5. นางกุหลาบ อุตสุข (นักวิจัยร่วม)
 6. นายฐากูร ปัญญาใส (นักวิจัยร่วม)
 7. นายฐานิต ศาลติกุลนุการ (นักวิจัยร่วม)
 8. อ.ดร.เทวินทร์ แก้วเมืองมูล (นักวิจัยร่วม)
 9. นางสาวนาตยา ใจปัญญา (นักวิจัยร่วม)
 10. ผศ.ดร.ปิลันธนา ฐาปนพงษ์วรกุล (นักวิจัยร่วม)
 11. นายพนมศักดิ์ พรหมบุรมย์ (นักวิจัยร่วม)
 12. อ.ดร.ยุพา จอมแก้ว (นักวิจัยร่วม)
 13. นางสาวรัตนาภรณ์ ใจมา (นักวิจัยร่วม)
 14. นายสมศักดิ์ จีรัตน์ (นักวิจัยร่วม)
 15. อ.ดร.สรัลนุช ภู่พิสิฐ (นักวิจัยร่วม) , จาก คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 16. ดร.สิทธิเศวตร์ ลอดแก้ว (นักวิจัยร่วม)
       Nedstat Basic   www.agri.cmu.ac.th