หน้าแรก หน่วยงาน บุคลากร งานวิจัย บริการวิชาการ เอกสารวิชาการ กระบวนวิชา นักศึกษา กิจกรรม ทำนุบำรุงศิลปะ อาคารสถานที่ ครุภัณฑ์ ค้นหา เข้าระบบ  
  หน้าแรก

   งานวิจัย
แสดงโครงการวิจัย
แสดงกลุ่มโครงการวิจัย
ข้อมูลประกันคุณภาพ


  โครงการวิจัย หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

สำนักงานประสานงาน เครือข่ายวิจัยพัฒนาและนำใช้เกษตรแม่นยำ
The Coordinating Office for Precision Agriculture (TRF-PA)

หัวหน้าโครงการ ศ.ดร.อรรถชัย จินตะเวช
บริหารจัดการที่ ศูนย์วิจัยระบบทรัพยากรเกษตร
แหล่งสนับสนุนงานวิจัย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย(สกว.)
วันที่ดำเนินการ 1 ตุลาคม 2558 - 31 มีนาคม 2560กลุ่มวิจัย

  1. กลุ่มวิจัยเพิ่มผลผลิตทางการเกษตร

รายชื่อนักวิจัย

  1. ศ.ดร.อรรถชัย จินตะเวช (หัวหน้าโครงการ)
 

วัตถุประสงค์โครงการ

1. จัดการประชุม ระดมความเห็นผู้เกี่ยวข้องร่วมกันกำหนดรูปแบบเกษตรแม่นยำเกษตรและแผนพัฒนาการปรับเปลี่ยนระบบผลิตพืชหลักของไทยให้อยู่บนพื้นฐานข้อมูลสภาพจริงด้านอากาศ ข้อมูลสภาพจริงความแปรปรวนดิน ข้อมูลสภาพจริงความต้องการพืช และเป็นแนวปฏิบัติที่เป็นมิตรกับสภาพแวดล้อม
2. ประกาศทุน ติดตาม สนับสนุนงานวิจัยและพัฒนาหน่วยวิจัยและสร้างต้นแบบการปฏิบัติยอดเยี่ยมและเทคโนโลยีเกษตรแม่นยำเกษตรในพืชหลักในระดับแปลง รวมถึงสังเคราะห์ผลงานวิจัยภายใต้ความดูแลของสำนักประสานงาน
3. สร้างเครือข่ายการปฏิบัติยอดเยี่ยมและเทคโนโลยีเกษตรแม่นยำเกษตรในพืชหลักของไทย ประกอบด้วยผู้ผลิต ผู้บริโภค ภาครัฐและภาคเอกชน      Nedstat Basic   www.agri.cmu.ac.th