หน้าแรก หน่วยงาน บุคลากร งานวิจัย บริการวิชาการ เอกสารวิชาการ กระบวนวิชา นักศึกษา กิจกรรม ทำนุบำรุงศิลปะ อาคารสถานที่ ครุภัณฑ์ ค้นหา เข้าระบบ  
  หน้าแรก

   งานวิจัย
แสดงโครงการวิจัย
แสดงกลุ่มโครงการวิจัย
ข้อมูลประกันคุณภาพ


  โครงการวิจัย หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

แปลงทดสอบอิทธิพลของการให้น้ำและไนโตรเจนต่อผลผลิตหญ้าเนเปียร์ที่ปลูกในจังหวัดเชียงใหม่
-

หัวหน้าโครงการ ศ.ดร.อรรถชัย จินตะเวช
บริหารจัดการที่ ศูนย์วิจัยระบบทรัพยากรเกษตร
แหล่งสนับสนุนงานวิจัย บริษัท โกรท ๘๘ จำกัด
วันที่ดำเนินการ 1 กุมภาพันธ์ 2558 - 31 มีนาคม 2559กลุ่มวิจัย

  1. กลุ่มวิจัยเพิ่มผลผลิตทางการเกษตร

รายชื่อนักวิจัย

  1. ศ.ดร.อรรถชัย จินตะเวช (หัวหน้าโครงการ)
 

วัตถุประสงค์โครงการ

ทราบและเข้าใจอิทธิพลของการให้น้ำและปุ๋ยไนโตรเจน 3 ระดับต่อพัฒนาการและการเติบโตของหญ้าเนเปียร์ภายใต้สภาพแปลงทดลองสถานีวิจัยทรัพยากรเกษตร คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่      Nedstat Basic   www.agri.cmu.ac.th