หน้าแรก หน่วยงาน บุคลากร งานวิจัย บริการวิชาการ เอกสารวิชาการ กระบวนวิชา นักศึกษา กิจกรรม ทำนุบำรุงศิลปะ อาคารสถานที่ ครุภัณฑ์ ค้นหา เข้าระบบ  
  หน้าแรก

   งานวิจัย
แสดงโครงการวิจัย
แสดงกลุ่มโครงการวิจัย
ข้อมูลประกันคุณภาพ


  โครงการวิจัย หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

การตรวจสอบความถูกต้องในการทำงานของเครื่องกำเนิดคลื่นความถี่วิทยุระดับ SME ในการควบคุมแมลงศัตรูข้าวหลังการเก็บเกี่ยว
Validation of SME Radio Frequency Generators for Postharvest Pests Control on Rice

หัวหน้าโครงการ ผศ.ดร.เยาวลักษณ์ จันทร์บาง
บริหารจัดการที่ ศูนย์วิจัยเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว
แหล่งสนับสนุนงานวิจัย ศูนย์นวัตกรรมเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว
วันที่ดำเนินการ 1 เมษายน - 31 กรกฏาคม 2564กลุ่มวิจัย

  1. กลุ่มวิจัยด้านการเรียนรู้ร่วมพัฒนาชุมชนและนวัตกรรม
  2. กลุ่มวิจัยด้านธัญพืช
  3. กลุ่มงานบริการวิชาการ

รายชื่อนักวิจัย

  1. ผศ.ดร.เยาวลักษณ์ จันทร์บาง (หัวหน้าโครงการ)
  2. ดร.ณัฏฐวัฒณ์ หมื่นมาณี (นักวิจัยร่วม)
  3. ผศ.ดร.วิบูลย์ ช่างเรือ (นักวิจัยร่วม) , จาก ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 

วัตถุประสงค์โครงการ

พัฒนาเครื่องกำเนิดคลื่นความถี่วิทยุในระดับอุตสาหกรรมขนาดเล็กและขนาดกลาง (SME) ซึ่งได้พัฒนาเองในประเทศไทย ให้สามารถประยุกต์ใช้กับการป้องกันกำจัดศัตรูได้แม่นยำยิ่ง เพื่อตรวจสอบและหา Condition ที่เหมาะสมในการควบคุมแมลงศัตรูข้าวบรรจุถุง      Nedstat Basic   www.agri.cmu.ac.th