งานวิจัย บริการวิชาการ เอกสารวิชาการ เข้าระบบ  
  หน้าแรก

   งานวิจัย
แสดงโครงการวิจัย
แสดงกลุ่มโครงการวิจัย
ข้อมูลประกันคุณภาพ


  โครงการวิจัย หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

การประเมินผลการใช้ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ (e-office) คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ปี พ.ศ. 2556
-

หัวหน้าโครงการ นายกานต์ คงบรรทัด
บริหารจัดการที่ สํานักงานเลขานุการ
แหล่งสนับสนุนงานวิจัย เงินรายได้คณะเกษตรศาสตร์
วันที่ดำเนินการ 22 เมษายน - 22 สิงหาคม 2556รายชื่อนักวิจัย

  1. นายกานต์ คงบรรทัด (หัวหน้าโครงการ)
  2. นางวนิดา วงศ์พยอม (นักวิจัยร่วม)
 

วัตถุประสงค์โครงการ

1. เพื่อประเมินผลการใช้งานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ (e-office) คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
2. เพื่อวิเคราะห์ปัจจัยที่มีต่อความสัมพันธ์กับประสิทธิภาพของการนำระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ (e-office) มาใช้งานในคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
3. เพื่อศึกษาปัญหาและอุปสรรคของการนำระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ (e-office) มาใช้งานในคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
4. เพื่อศึกษาแนวทางแก้ไขปัญหาของการใช้งานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ (e-office) ในคณะเกษตรศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

1. สามารถนำผลจากการศึกษามาใช้ในการปรับปรุงและแำก้ไขปัญหาเพื่อให้สอดคล้องกับลักษณะการทำงานของบุคลากรผู้ใช้งาน
2. สามารถนำผลจากการศึกษาไปเป็นแนวทางในการพัฒนาและปรับปรุงงานด้านสารบรรณของคณะเกษตรศาสตร์ ให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น      Nedstat Basic   www.agri.cmu.ac.th