งานวิจัย บริการวิชาการ เอกสารวิชาการ เข้าระบบ  
  หน้าแรก

   งานวิจัย
แสดงโครงการวิจัย
แสดงกลุ่มโครงการวิจัย
ข้อมูลประกันคุณภาพ


  โครงการวิจัย หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

การศึกษาความเป็นไปได้ในการลงทุนของโครงการท่องเที่ยวเชิงเกษตรแบบครบวงจร บริเวณพื้นที่ไร่แม่เหียะ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
-

หัวหน้าโครงการ นางสาวนาตยา ใจปัญญา
บริหารจัดการที่ สถานีวิจัยและศูนย์ฝึกอบรมการเกษตรแม่เหียะ
แหล่งสนับสนุนงานวิจัย เงินรายได้คณะเกษตรศาสตร์
วันที่ดำเนินการ 1 มิถุนายน 2564 - 31 พฤษภาคม 2565รายชื่อนักวิจัย

  1. นางสาวนาตยา ใจปัญญา (หัวหน้าโครงการ)
  2. ว่าที่ร้อยตรีกฤษฏิ์ ใจปัญญา (นักวิจัยร่วม)
  3. นายฐานิต ศาลติกุลนุการ (นักวิจัยร่วม)
  4. นางสาวรัตนาภรณ์ ใจมา (นักวิจัยร่วม)
       Nedstat Basic   www.agri.cmu.ac.th