งานวิจัย บริการวิชาการ เอกสารวิชาการ เข้าระบบ  
  หน้าแรก

   งานวิจัย
แสดงโครงการวิจัย
แสดงกลุ่มโครงการวิจัย
ข้อมูลประกันคุณภาพ


  โครงการวิจัย หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

โครงการบริหารจัดการการเงิน ของหัวหน้าโครงการวิจัยและโครงการบริการวิชาการ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
-

หัวหน้าโครงการ นางวรางคณา กันทะลา
บริหารจัดการที่ สํานักงานเลขานุการ
แหล่งสนับสนุนงานวิจัย เงินรายได้คณะเกษตรศาสตร์
วันที่ดำเนินการ 1 กรกฏาคม 2550 - 30 มิถุนายน 2551รายชื่อนักวิจัย

  1. นางวรางคณา กันทะลา (หัวหน้าโครงการ)
 

บทคัดย่อ : ดาวน์โหลด (10718 KB)
ดาวน์โหลด : 472 ครั้ง

วัตถุประสงค์โครงการ

4.1 เพื่อศึกษาวิธีการบริหารจัดการการเงินและการนำส่งหลักฐานการใช้งบประมาณของหัวหน้าโครงการวิจัยและ โครงการบริการวิชาการ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
4.2 เพื่อศึกษาปัญหาและอุปสรรคในการบริหารจัดการเงินและการนำส่งหลักฐานการใช้จ่ายเงิน ของหัวหน้าโครงการวิจัยและโครงการบริการวิชาการ

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

6.1 ได้ทราบวิธีการบริหารจัดการการเงินของหัวหน้าโครงการ
6.2 ได้ทราบปัญหาและอุปสรรคในการบริหารจัดการเงินของหัวหน้าโครงการวิจัยและโครงการบริการวิชาการ เพื่อเป็นแนวทางในการปรับปรุงและแก้ไขปัญหาการจัดส่งหลักฐานการใช้จ่ายเงินให้ตรงตามเวลาภายในปีงบประมาณที่ได้รับจัดสรรเงินทุนอย่างมีประสิทธิภาพ      Nedstat Basic   www.agri.cmu.ac.th