งานวิจัย บริการวิชาการ เอกสารวิชาการ เข้าระบบ  
  หน้าแรก

   งานวิจัย
แสดงโครงการวิจัย
แสดงกลุ่มโครงการวิจัย
ข้อมูลประกันคุณภาพ


  โครงการวิจัย หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

ปัจจัยที่มีผลต่อความสำเร็จในการตีพิมพ์ผลงานวิชาการในวารสารระดับนานาชาติ ของคณาจารย์และนักวิจัย คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ปี พ.ศ. 2547 - 2549
Factors Affecting the Success of Scientific Articles Published in Internationsl Journals of Academic Staffs of the Faculty of Agriculture, Chiang Mai University, During 2004 - 2006

หัวหน้าโครงการ นางชโรชีนีย์ ชัยมินทร์ (เจ้าหน้าที่ห้องสมุด คณะเกษตรศาสตร์ มช.)
บริหารจัดการที่ สํานักงานเลขานุการ
แหล่งสนับสนุนงานวิจัย เงินรายได้คณะเกษตรศาสตร์
วันที่ดำเนินการ 1 กรกฏาคม 2550 - 30 มิถุนายน 2551รายชื่อนักวิจัย

  1. นางชโรชีนีย์ ชัยมินทร์ (หัวหน้าโครงการ)
  2. นางประภาพันธ์ พลายจันทร์ (นักวิจัยร่วม) , จาก ห้องสมุด คณะเกษตรศาสตร์ มช.
 

บทคัดย่อ : ดาวน์โหลด (10038 KB)
ดาวน์โหลด : 772 ครั้ง

วัตถุประสงค์โครงการ

4.1 ศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อความสำเร็จในการตีพิมพ์ผลงานวิชาการในวารสารระดับนานาชาติ ของคณาจารย์และนักวิจัย คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ระหว่างปี พ.ศ. 2547 - 2549
4.2 รวบรวมจำนวนผลงานวิชาการของคณาจารย์และนักวิจัย คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ ระหว่างปี พ.ศ. 2547 - 2549 สำหรับนำไปใช้เป็นข้อมูลประกอบการประเมินคุณภาพการศึกาของมหาวิทยาลัย และเป็นข้อมูลสำหรับนำเสนอต่อ สมศ., ก.พ.ร. และ สกอ.
4.3 รวบรวมจำนวนผลงานวิชาการที่ได้รับการอ้างอิง (Cited Reference) ทั้งรายละเอียดของจำนวนบทความที่ถูกอ้าง (Cited) จำนวนครั้งที่ถูกอ้าง (Time Cited) โดยนับทั้งการอ้างตัวเอง (Self Cited) และการถูกคนอื่นอ้าง (Cross Citation) สำหรับนำไปใช้เป็นข้อมูลประกอบการประเมินคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และเป็นข้อมูลสำหรับนำเสนอต่อ สมศ., ก.พ.ร. และ สกอ.
4.4 รวบรวมรายชื่อวารสารที่ตีพิมพ์ผลงานวิชาการของคณาจารย์และนักวิจัย คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เพื่อนำไปหาค่า Impact Factor สำหรับเป็นข้อมูลให้แก่คณาจารย์และนักวิจัย ใช้ประกอบในการตัดสินใจเลือกวารสารที่จะนำผลงานของตนเองไปตีพิมพ์

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

6.1 ได้ทราบถึงปัจจัยที่มีผลต่อความสำเร็จในการตีพิมพ์ผลงานวิชาการในวารสารระดับนานาชาติ ของคณาจารย์และนักวิจย
6.2 มีข้อมูลสำหรับการตรวจสอบค่า Journals Impact Factor เพื่อนำไปประกอบการตัดสินใจเลือกวารสารที่จะตีพิมพ์ผลงานวิชาการ ของคณาจารย์และนักวิจัย
6.3 คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มีข้อมูลสำหรับใช้ประกอบการประเมินคุณภาพการศึกษา และเป็นข้อมูลสำหรับนำเสนอต่อ สมศ., ก.พ.ร. และ สกอ.      Nedstat Basic   www.agri.cmu.ac.th