บุคลากร งานวิจัย บริการวิชาการ เอกสารวิชาการ เข้าระบบ  
  หน้าแรก

   งานวิจัย
แสดงโครงการวิจัย
แสดงกลุ่มโครงการวิจัย
ข้อมูลประกันคุณภาพ


  โครงการวิจัย หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

ระบบจัดการทรัพยากรท้องถิ่นเพื่อการยกระดับความเป็นอยู่ของชุมชนระดับตำบล ในอำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน
Local Resource Management Systems for Livelyhood Improvement at Tanbon Level in Muang District of Maehongson Province

หัวหน้าโครงการ รศ.ดร.ศักดิ์ดา จงแก้ววัฒนา
บริหารจัดการที่ ศูนย์วิจัยระบบทรัพยากรเกษตร
แหล่งสนับสนุนงานวิจัย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย(สกว.)
วันที่ดำเนินการ 1 ตุลาคม 2549 - 30 กันยายน 2551กลุ่มวิจัย

  1. กลุ่มวิจัยด้านการเรียนรู้ร่วมพัฒนาชุมชนและนวัตกรรม

รายชื่อนักวิจัย

  1. รศ.ดร.ศักดิ์ดา จงแก้ววัฒนา (หัวหน้าโครงการ)
 

บทคัดย่อ : ดาวน์โหลด (327 KB)
ดาวน์โหลด : 248 ครั้ง

วัตถุประสงค์โครงการ

1. จัดทำฐานข้อมูลครัวเรือนและทรัพยากรของชุมชน เพื่อให้สนับสนุนการยกระดับความเป็นอยู่อย่างพอเพียงภายใต้การจัดการขององค์การบริหารส่วนตำบล อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน
2. พัฒนารูปแบบระบบเชื่อมโยงประสานงานกันระหว่างองค์การบริหารส่วนตำบล กำนันผู้ใหญ่บ้าน และผู้นำชุมชน ในอำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน โดยมีอำเภอทำหน้าที่สนับสนุนและประสานงานกับส่วนราชการจากภายนอก เพื่อนำไปสู่การยกระดับความเป็นอยู่ของชุมชน
3. พัฒนากลุ่มบ้านตัวอย่างที่เป็นต้นแบบของระบบจัดการทรัพยากร ที่สร้างความมั่นคงในปัจจัยพื้นฐานที่จำเป็นต่อการดำรงชีพ รวมทั้งด้านพลังงานในครัวเรือน และสุขภาวะที่เกิดจากวิถีชีวิตประจำวัน

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

1. โปรแกรมระบบการจัดเก็บและเรียกใช้ฐานข้อมูลทรัพยากรท้องถิ่น สำหรับใช้ในการตัดสินใจการแก้ปัญหาชุมชน
2. รูปแบบกลไกการเชื่อมโยงระหว่างภาครัฐ ประชาชน เอกชน และวิชาการ เพื่อการพัฒนาพื้นที่ในการยกระดับความเป็นอยู่ของชุมชน
3. ฐานข้อมูลทรัพยากรรายครัวเรือนของทุกหมู่บ้านในอำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน
4. เทคโนโลยีที่เหมาะสมเฉพาะพื้นที่ในการยกระดับความเป็นอยู่ของชุมชนตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
5. กลุ่มบ้านต้นแบบที่นำภูมิปัญญาท้องถิ่นและเทคโนโลยีที่เหมาะสมมาใช้เพื่อความเป็นอยู่ของชุมชนตามแบบเศรษฐกิจพอเพียง      Nedstat Basic   www.agri.cmu.ac.th