งานวิจัย บริการวิชาการ เอกสารวิชาการ เข้าระบบ  
  หน้าแรก

   งานวิจัย
แสดงโครงการวิจัย
แสดงกลุ่มโครงการวิจัย
ข้อมูลประกันคุณภาพ


  โครงการวิจัย หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

โครงการแนวทางพัฒนาการบริหารงานคลังและพัสดุ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
-

หัวหน้าโครงการ นางสาวบุษบาวรรณ ทองดัง
บริหารจัดการที่ สํานักงานเลขานุการ
แหล่งสนับสนุนงานวิจัย เงินรายได้คณะเกษตรศาสตร์
วันที่ดำเนินการ 1 มิถุนายน 2549 - 28 กุมภาพันธ์ 2550รายชื่อนักวิจัย

  1. นางสาวบุษบาวรรณ ทองดัง (หัวหน้าโครงการ)
 

บทคัดย่อ : ดาวน์โหลด (4243 KB)
ดาวน์โหลด : 508 ครั้ง

วัตถุประสงค์โครงการ

1. เพื่อศึกษาและวิเคราะห์ระบบการบริหารและการจัดองค์การของงานคลังและพัสดุ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
2. เพื่อศึกษารายละเอียด และขั้นตอนของการปฏิบัติงานด้านงานคลังและพัสดุ
3. เพื่อศึกษาความรู้ ประสบการณ์ แนวคิด ของผู้ปฏิบัติงานคลังและพัสดุ
4. เพื่อศึกษาปัญหา อุปสรรค และความต้องการในการพัฒนาความรู้ ในการปฏิบัติงานคลังและพัสดุ
5. เพื่อศึกษาประสิทธิภาพ และความเพียงพอของเครื่องมือ อุปกรณ์ ที่ใช้ในการปฏิบัติงานคลังและพัสดุ

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

1. ได้ทราบรายละเอียดรูปแบบของการบริหารและการจัดองค์การของงานคลังและพัสดุ คณะเกษตรศาตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
2.ได้ทราบรายละเอียดและขั้นตอนการปฎิบัติงานคลังและพัสดุทุกด้านอย่างชัดเจน
3. ได้ทราบภูมิความรู้ ประสบการณ์ แนวคิด ของผู้ปฏิบัติงานคลังและพัสดุ
4. ได้ทราบปัญหา อุปสรรค และความต้องการในการปฏิบัติงานคลังและพัสดุทุกด้าน
5. ได้ทราบประสิทธิภาพ และความเพียงพอของเครื่องมือ อุปกรณ์ที่ใช้ในการปฏิบัติงานคลังและพัสดุของคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
6. สามารถนำข้อมูลที่ได้รับจากการศึกษา มาใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อการควบคุม กำกับ ดูแลการปฏิบัติงานคลังและพัสดุให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
7. สามารถนำผลที่ได้จากการวิจัย เสนอผู้บริหารคณะเกษตรศาสตร์ เพื่อใช้เป็นข้อมูลและสารสนเทศในการบริหาร ควบคุม ตรวจสอบ ปรับปรุงแก้ไข และวางแผนพัฒนางานคลังและพัสดุของคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น      Nedstat Basic   www.agri.cmu.ac.th