งานวิจัย บริการวิชาการ เอกสารวิชาการ เข้าระบบ  
  หน้าแรก

   งานวิจัย
แสดงโครงการวิจัย
แสดงกลุ่มโครงการวิจัย
ข้อมูลประกันคุณภาพ


  โครงการวิจัย หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

ความพึงพอใจของบุคลากรคณะเกษตรศาสตร์ต่อการให้บริการงานคลังและพัสดุ
Satisfaction of the Faculty Agriculture' s Personal on the Services of the Financial

หัวหน้าโครงการ นางสาววรีลักษณ์ วรรณวิจิตร
บริหารจัดการที่ สํานักงานเลขานุการ
แหล่งสนับสนุนงานวิจัย เงินรายได้คณะเกษตรศาสตร์
วันที่ดำเนินการ 1 มีนาคม 2549 - 28 กุมภาพันธ์ 2550รายชื่อนักวิจัย

  1. นางสาววรีลักษณ์ วรรณวิจิตร (หัวหน้าโครงการ)
 

บทคัดย่อ : ดาวน์โหลด (2037 KB)
ดาวน์โหลด : 841 ครั้ง

วัตถุประสงค์โครงการ

1. เพื่อศึกษาระดับความพึงพอใจของบุคลากรคณะเกษตรศาสตร์ต่อการการให้บริการของงานคลังและพัสดุ
2. เพื่อเปรียบเทียบความพึงพอใจในการรับบริการของบุคลากรแต่ละสายงาน
3. เพื่อทราบปัญหาและอุปสรรคในการรับริการ

ลักษณะโครงการ

1. ทราบระดับความพึงพอใจของใช้บริการในแต่ละสายงาน
2. เพื่อเป็นข้อมูลสำหรับการบริการและพัฒนางานคลังและพัสดุ
3. สามารถทราบปัญหาและอุปสรรคในการให้บริการ และได้แนวทางในการแก้ปัญหาและอุปสรรคได้ถูกต้อง      Nedstat Basic   www.agri.cmu.ac.th