งานวิจัย บริการวิชาการ เอกสารวิชาการ เข้าระบบ  
  หน้าแรก

   งานวิจัย
แสดงโครงการวิจัย
แสดงกลุ่มโครงการวิจัย
ข้อมูลประกันคุณภาพ


  โครงการวิจัย หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

โครงการปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการใช้งานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ (E-office) อย่างมีประสิทธิภาพของบุคลากรคณะเกษตรศาสตร์
Factors Relating to Efficiency of E-Office User in Faculty of Agriculture Chiang Mai University

หัวหน้าโครงการ นางสาวมัลลิกา หงษ์หิรัญ
บริหารจัดการที่ สํานักงานเลขานุการ
แหล่งสนับสนุนงานวิจัย เงินรายได้คณะเกษตรศาสตร์
วันที่ดำเนินการ 1 เมษายน 2549 - 31 มกราคม 2550รายชื่อนักวิจัย

  1. นางสาวมัลลิกา หงษ์หิรัญ (หัวหน้าโครงการ)
  2. นางศิริพร เลาหกุล (นักวิจัยร่วม)
 

บทคัดย่อ : ดาวน์โหลด (3493 KB)
ดาวน์โหลด : 907 ครั้ง

วัตถุประสงค์โครงการ

1. ศึกษาสภาพพื้นฐานบางประการของบุคลากรคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ผู้ใช้งานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ (E-Office)
2. ศึกษาสภาพการใช้งานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ (เช่น ปริมาณการใช้งาน,ประสิทธิภาพการใช้งาน) ของบุคลากรคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
3. ศึกษาปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับ ปริมาณการใช้งานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ (E-Office) ของบุคลากรคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
4. ศึกษาปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับ ประสิทธิภาพการใช้งานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ (E-Office) ของบุคลากรคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
5. ศึกษาปัญหาและอุปสรรคในการใช้งานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ (E-Office) ของบุคลากรคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

1.ทราบปริมาณการใช้งานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ (E-Office) ของบุคลากรคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
2. ทราบความรู้ ความเข้าใจ ในการใช้งานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ (E-Office) ของบุคลากรคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
3. ทราบปัญหา และอุปสรรคในการใช้งานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ (E-Office) ของบุคลากรคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
4. ได้แนวทางสนับสนุนให้บุคลากรใช้งานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ (E-Office) อย่างถูกต้อง เป็นขั้นตอน และใช้งานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ
5. เพื่อเป็นข้อมูลสารสนเทศในการบริหารจัดการระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ (E-Office) สำหรับผู้บริหารคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่      Nedstat Basic   www.agri.cmu.ac.th