งานวิจัย บริการวิชาการ เอกสารวิชาการ เข้าระบบ  
  หน้าแรก

   งานวิจัย
แสดงโครงการวิจัย
แสดงกลุ่มโครงการวิจัย
ข้อมูลประกันคุณภาพ


  โครงการวิจัย หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

การใช้ประโยชน์จากผลงานวิจัยของคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ปี 2547-2548
-

หัวหน้าโครงการ นางสาววิไลพร ธรรมตา
บริหารจัดการที่ สํานักงานเลขานุการ
แหล่งสนับสนุนงานวิจัย เงินรายได้คณะเกษตรศาสตร์
วันที่ดำเนินการ 1 กรกฏาคม - 31 ธันวาคม 2549รายชื่อนักวิจัย

  1. นางสาววิไลพร ธรรมตา (หัวหน้าโครงการ)
  2. นางสาวนพวรรณ นุบุญมา (นักวิจัยร่วม)
  3. นางสาวนิตยา วงค์ไชย (นักวิจัยร่วม)
  4. นายมานพ เปี้ยพรรณ์ (นักวิจัยร่วม)
  5. นางลาลิตยา นุ่มมีศรี (นักวิจัยร่วม)
  6. นางสาวสายฝน วงค์สุวรรณ (นักวิจัยร่วม)
 

บทคัดย่อ : ดาวน์โหลด (4158 KB)
ดาวน์โหลด : 543 ครั้ง

วัตถุประสงค์โครงการ

1. เพื่อให้ทราบถึงการนำผลงานวิจัยของคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ไปใช้ประโยชน์

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

1.กระตุ้นให้มีการนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์มากขึ้น
2. เพื่อเสนอเป็นข้อสนเทศสำหรับผู้บริหารของคณะเกษตรศาสตร์      Nedstat Basic   www.agri.cmu.ac.th