หน้าแรก หน่วยงาน บุคลากร งานวิจัย บริการวิชาการ เอกสารวิชาการ กระบวนวิชา นักศึกษา กิจกรรม ทำนุบำรุงศิลปะ อาคารสถานที่ ครุภัณฑ์ ค้นหา เข้าระบบ  
  หน้าแรก

   งานวิจัย
แสดงโครงการวิจัย
แสดงกลุ่มโครงการวิจัย
ข้อมูลประกันคุณภาพ


  โครงการวิจัย หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

ระบบการผลิตของชุมชนที่สูงบ้านขุนช่างเคี่ยน อ. เมือง จ. เชียงใหม่
Khun Chang Kien Community Production systems: Past, Current and Issues)

หัวหน้าโครงการ รศ.ดร.อรรถชัย จินตะเวช
บริหารจัดการที่ ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมที่สูง
แหล่งสนับสนุนงานวิจัย เงินรายได้ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมที่สูง
วันที่ดำเนินการ 15 - 25 สิงหาคม 2554กลุ่มวิจัย

  1. กลุ่มวิจัยด้านเกษตรที่สูง

รายชื่อนักวิจัย

  1. รศ.ดร.อรรถชัย จินตะเวช (หัวหน้าโครงการ)
 

วัตถุประสงค์โครงการ

1. เพื่อเก็บข้อมูลด้านกายภาพ ชีวภาพ และสังคม-เศรษฐกิจของครัวเรือน (To collect household data sets, covers physical, biological, and socio-economics sectors.)
2. เพื่อศึกษาบทบาทของระบบการผลิตทางเกษตรต่อรายได้ครัวเรือนโดยวิธีการวิเคราะห์ Time concentration และ Time Dispersion (To ivestigate roles of agricultural production systems to household income structure, using time concentration and time dispersion method.)
3. เพื่อทราบสภาพการใช้ทรัพยากรสำหรับระบบการผลิตพืชอาหารและพืชเศรษฐกิจ รวมทั้งคุณสมบัติระบบครัวเรือนและความเชื่อมโยงกับตลาด (To understand the resource utilization and synthesis of household consumption behavior.)      Nedstat Basic   www.agri.cmu.ac.th