บุคลากร งานวิจัย บริการวิชาการ เอกสารวิชาการ เข้าระบบ  
  หน้าแรก

   งานวิจัย
แสดงโครงการวิจัย
แสดงกลุ่มโครงการวิจัย
ข้อมูลประกันคุณภาพ


  โครงการวิจัย หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

โครงการวิจัยและพัฒนากลยุทธ์การลดความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศบนพื้นที่สูง
Research and Development of Risk Mitigation Strategy Cause by Climate Change in Highland Areas

หัวหน้าโครงการ รศ.ดร.ศักดิ์ดา จงแก้ววัฒนา
บริหารจัดการที่ พืชไร่
แหล่งสนับสนุนงานวิจัย สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)
วันที่ดำเนินการ 1 เมษายน 2556 - 31 มกราคม 2557กลุ่มวิจัย

  1. กลุ่มวิจัยด้านเกษตรที่สูง

รายชื่อนักวิจัย

  1. รศ.ดร.ศักดิ์ดา จงแก้ววัฒนา (หัวหน้าโครงการ)
  2. ดร.สายบัว เข็มเพ็ชร (นักวิจัยร่วม)
 

วัตถุประสงค์โครงการ

1. รวบรวมข้อมูลสภาพภูมิอากาศ แลผลกระทบที่มีต่อระบบการผลิตทางเกษตรของพื้นที่ศึกษา
2. ศึกษาการปรับตัวในวิถีัการเพาะปลูกพืชของเกษตรกรบนพื้นที่สูงภายใต้การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
3. พัฒนาแบบจำลองการเจริญเติบโตของข้าว (Rice Growth Simulation Model) เืพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการศึกษาผลของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่มีต่อการเจริญเติบโตและการให้ผลผลิตของข้าวบนพื้นที่สูง
4. วิเคราะห์แนวทางการหลีกเลี่ยงความเสียหายของการให้ผลผลิตข้าวที่มีสาเหตุจากการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศของข้าวบนพื้นที่ศึกษา      Nedstat Basic   www.agri.cmu.ac.th