งานวิจัย บริการวิชาการ เอกสารวิชาการ เข้าระบบ  
  หน้าแรก

   งานวิจัย
แสดงโครงการวิจัย
แสดงกลุ่มโครงการวิจัย
ข้อมูลประกันคุณภาพ


  โครงการวิจัย หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

การวิเคราะห์ค่าใช้จ่ายต่อหัวนักศึกษาระดับปริญญาตรีภาคปกติ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กรณีศึกษา : ปีงบประมาณ 2554 - 2555
-

หัวหน้าโครงการ นางชนนิกานต์ แก้วเทพ
บริหารจัดการที่ สํานักงานเลขานุการ
แหล่งสนับสนุนงานวิจัย เงินรายได้คณะเกษตรศาสตร์
วันที่ดำเนินการ 1 มีนาคม 2555 - 31 พฤษภาคม 2556รายชื่อนักวิจัย

  1. นางชนนิกานต์ แก้วเทพ (หัวหน้าโครงการ)
  2. นายชนพัฒน์ มันทเล (นักวิจัยร่วม)
 

บทคัดย่อ : ดาวน์โหลด (1123 KB)
ดาวน์โหลด : 310 ครั้ง

วัตถุประสงค์โครงการ

1. เพื่อศึกษาและวิเคราะห์ค่าใช้จ่ายทางการศึกษาต่อหัวนักศึกษาในระดับปริญญาตรีภาคปกติของคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
2. เพื่อศึกษาค่าใช้จ่ายทางการศึกษาต่อหัวนักศึกษา ที่เลือกเรียนสาขาเกษตรศาสตร์ว่ามีค่าใช้จ่ายในแต่ละปีเป็นจำนวนเงินเท่าใด
3. เพื่อเปรียบเทียบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริงในทางบัญชีของคณะฯ หรือ Unit Cost กับงบประมาณเงินแผ่นดินที่ได้รับจัดสรรจากทางมหาวิทยาลัยในแต่ละปี และค่าใช้จ่ายทางการศึกษาต่อหัวนักศึกษา ที่เลือกเรียนสาขาเกษตรศาสตร์ ว่ามีสัีดส่วนเป็นอย่างไร      Nedstat Basic   www.agri.cmu.ac.th